wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:41

Uchwała Nr XLIV/384/2006


 U C H W A Ł A   Nr  XLIV/384/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  24 października 2006 r.w sprawie      utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy

                      Miejskiej Głogów

 

Na podstawie art. 22, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30  czerwca  2005 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 2005 r.  Nr 249 poz 2104 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Głogów utworzą rachunek dochodów własnych:

1) Szkole Podstawowej  Nr 2 w Głogowie,

2) Szkole Podstawowej  Nr 3 w Głogowie,

3) Szkole Podstawowej  Nr 6 w Głogowie,

4) Szkole Podstawowej  Nr 7 w Głogowie,

5) Szkole Podstawowej Nr 10 w Głogowie,

6) Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie,

7) Szkole Podstawowej Nr 13 w Głogowie,

8) Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie,

9)   Gimnazjum Nr 1 w Głogowie,

10) Gimnazjum Nr 2 w Głogowie,

11) Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie,

12) Gimnazjum Nr 4 w Głogowie,

13) Gimnazjum Nr 5 w Głogowie,

14) Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie,

15) Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Głogowie,

16) Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Głogowie,

17) Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Głogowie,

18) Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie,

19) Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Głogowie,

20) Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Głogowie,

21) Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Głogowie,

22) Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Głogowie,

23) Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Głogowie,

24) Przedszkolu Publicznym Nr 21 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym         

      w Głogowie.

§ 2.

Jednostki budżetowe wskazane w § 1 mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych następujące dochody:

1) z tytułu odpłatności rodziców za prowadzoną działalność w zakresie żywienia dzieci,

2) z tytułu opłaty przez  instytucje za prowadzoną działalność w zakresie żywienia dzieci,

3) z tytułu odpłatności pracowników za prowadzenie działalności w zakresie żywienia,

4) za wydawanie duplikatów świadectw,

5) wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych,

6) wpłaty z tytułu różnych prowizji,

7) dobrowolne wpłaty nie określone przez wpłacającego.

 

§ 3.

Jednostki budżetowe wskazane w § 1 mogą wydatkować zgromadzone na rachunku dochody własne na następujące cele:

1) sfinansowanie   prowadzonej działalności w zakresie żywienia,

2) napraw i usuwania drobnych usterek sprzętu szkolnego,

3) dokonywania drobnych remontów,

4) zakup pomocy dydaktycznych,

5) zakup wyposażenia,

6) pokrycie kosztów delegacji służbowych,

7) pokrycie kosztów szkoleń i kursów,                              

8) sfinansowanie innych wydatków związanych z prowadzeniem placówki.

 

§ 4.

 

Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan finansowy.

Podstawą gospodarowania dochodami własnymi w 2006 roku jest roczny plan finansowy ujęty w Uchwale Nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.

 

§ 5.

Dochody własne jednostek budżetowych  zwolnione są z  wpłat do budżetu Gminy Miejskiej  Głogów.

 

§ 6.

Dyrektor jednostki budżetowej upoważniony jest do otwarcia rachunku bankowego dla dochodów własnych, o których mowa w § 1.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 lipca  2006 r.

                                                                                        

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Eugeniusz   Patyk


U Z A S A D N I E N I E
 

W związku ze zmianą  ustawy finansach publicznych należy utworzyć rachunek dochodów własnych.

Wprowadzenie Rozporządzenia ministra Finansów z dniem 29 czerwca 2006 roku nakłada obowiązek ujmowania w uchwale budżetowej zgromadzonych dochodów własnych .

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/384/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:06 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:02 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:41 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)