wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:41

Uchwała Nr XLIV/383/2006


UCHWAŁA Nr XLIV/383/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym,

prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.

Ustala się opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz w oddziale żłobkowym, zwaną w dalszej części uchwały opłatą.

 

§ 2.

Wysokość opłaty określonej w § 1 wynosi 100,00 zł ( sto złotych ) miesięcznie od każdego dziecka.

 

§ 3.

1. Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej, opłaty określonej w § 1 nie pobiera się.

2. W przypadku posyłania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie przerwy wakacyjnej opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie do tego przedszkola, do którego aktualnie dziecko uczęszcza.

 

§ 4.

1. Korzystanie z wyżywienia przez wychowanków i pracowników w placówkach przedszkolnych ma charakter odpłatny. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w § 1.

2. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 5.

1. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie w przedszkolach publicznych oraz oddziałach

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w następujących kwotach :

a) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

b) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Głogowie - 4,20 zł dziennie,

c) Przedszkole Publiczne Nr 5 w Głogowie - 4,30 zł dziennie,

d) Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

e) Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie - 4,30 zł dziennie,

f) Przedszkole Publiczne Nr 9 w Głogowie - 4,20 zł dziennie,

g) Przedszkole Publiczne Nr 10 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

h) Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie - 4,00 zł dziennie,

i) Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie - 4,00 zł dziennie,

j) Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałami

Integracyjnymi w Głogowie - 4,00 zł dziennie

k) Przedszkole Publiczne Nr 21 w Głogowie - 4,20 zł dziennie

l) Szkoła Podstawowa Nr 13 - 4,60 zł dziennie

 

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XVII/146/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Eugeniusz Patyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłaty oraz zasady ich uiszczania za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej pobierane przez przedszkola publiczne ustala rada gminy.

Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie jest ustalona według stawki średniej wynikającej z zakupu artykułów niezbędnych do przygotowania w danej placówce.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/383/2006


Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 24 października 2006 r.

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym,

prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.

Ustala się opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz w oddziale żłobkowym, zwaną w dalszej części uchwały opłatą.

 

§ 2.

Wysokość opłaty określonej w § 1 wynosi 100,00 zł ( sto złotych ) miesięcznie od każdego dziecka.

 

§ 3.

1. Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej, opłaty określonej w § 1 nie pobiera się.

2. W przypadku posyłania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie przerwy wakacyjnej opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie do tego przedszkola, do którego aktualnie dziecko uczęszcza.

 

§ 4.

1. Korzystanie z wyżywienia przez wychowanków i pracowników w placówkach przedszkolnych ma charakter odpłatny. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w § 1.

2. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 5.

1. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie w przedszkolach publicznych oraz oddziałach

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w następujących kwotach :

a) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

b) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Głogowie - 4,20 zł dziennie,

c) Przedszkole Publiczne Nr 5 w Głogowie - 4,30 zł dziennie,

d) Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

e) Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie - 4,30 zł dziennie,

f) Przedszkole Publiczne Nr 9 w Głogowie - 4,20 zł dziennie,

g) Przedszkole Publiczne Nr 10 w Głogowie - 4,50 zł dziennie,

h) Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie - 4,00 zł dziennie,

i) Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie - 4,00 zł dziennie,

j) Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałami

Integracyjnymi w Głogowie - 4,00 zł dziennie

k) Przedszkole Publiczne Nr 21 w Głogowie - 4,20 zł dziennie

l) Szkoła Podstawowa Nr 13 - 4,60 zł dziennie

 

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XVII/146/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Patyk

 

U w a g a !

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 listopada 2006 rok, stwierdził nieważność § 2 i § 3 ust. 1, § 8 uchwały.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłaty oraz zasady ich uiszczania za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej pobierane przez przedszkola publiczne ustala rada gminy.

Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie jest ustalona według stawki średniej wynikającej z zakupu artykułów niezbędnych do przygotowania w danej placówce.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/383/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:41 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)