wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:40

Uchwała Nr XLIV/382/2006


U C H W A Ł A Nr XLIV/382/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 24 października 2006 r.

 
 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Głogowa na lata 2007 -2013


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji Głogowa na lata 2007-2013, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk


 
U Z A S A D N I E N I E

 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Głogowa na lata 2007-2013 umożliwi wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie miasta planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej które dotyczą zasad korzystania z funduszy strukturalnych program ten jest podstawowym dokumentem, a jednocześnie obowiązkowym załącznikiem umożliwiającym pozyskiwanie unijnych środków finansowych.

Powyższy dokument został opracowany w oparciu o wskazywane przez zainteresowane instytucje, organizacje, mieszkańców miasta zadania niezbędne do prawidłowego rozwoju miasta oraz „Strategię Rozwoju Głogowa" i „Wieloletni Program Inwestycyjny".

Ponadto opracowany program będzie na bieżąco modyfikowany w przypadku zmian dokumentów na podstawie, których został opracowany. Będą w nim również uwzględniane zmiany wynikające z konsultacji ze społeczeństwem i zainteresowanymi podmiotami.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/382/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:10 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:40 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)