wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:40

Uchwała Nr XLIV/381/2006


U C H W A Ł A    Nr XLIV/381/2006


Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 24 października 2006 r.

 

 

w sprawie     przyjęcia „Strategii bezpieczeństwa mieszkańców miasta Głogowa"

 

 

             Na podstawie art.18 ust. 2,  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

Uchwala się „Strategię bezpieczeństwa mieszkańców miasta Głogowa" , która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

        Opracowana „Strategia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Głogowa" przedstawia sytuację miasta Głogowa i jego okolic. Jest ona podstawowym dokumentem planistycznym, który przedstawia wizję bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Jest to opracowanie pomocne do podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

        Realizacja „Strategii bezpieczeństwa miasta Głogowa:" poszerzać będzie istniejące już programy prewencyjne, za których realizację odpowiada Policja. Powodzenie realizacji „Strategii" zakłada współpracę wszystkich jednostek mających predyspozycje do podejmowania działań wpływających na sytuację życiową i bezpieczeństwo w mieście.

        Ponadto wprowadzenie w życie i efektywna realizacja „Strategii bezpieczeństwa mieszkańców miasta Głogowa" daje  możliwość ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

Nie mając oparcia w postaci opracowanej „Strategii" sytuacja w mieście nie ulegnie poprawie a ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dłuższym okresie problemy będą się pogłębiały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/381/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:02 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:09 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:40 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)