wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:39

Uchwała Nr XLIV/380/2006


U C H W A Ł A  Nr  XLIV/380/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 24 października 2006 r.

 

 

w sprawie     ustanowienia pomników przyrody

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

                                                            § 1.

 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące pojedyncze drzewa:

 

1. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,63 m, wysokości 28 m, średnicy korony 20 m, rosnący na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja/ Staszica ( obręb 7 Stare Miasto, działka nr 107 );

 

2. topola biała ( Populus alba ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią -      3,50 m, wysokości 25 m, średnicy korony 18 m, rosnąca przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego/Budowlanych ( obręb 6 Hutnik, działka nr 141 );

 

3. lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,66 m, wysokości 25 m, średnicy korony 20 m, rosnąca na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Świerkowej ( obręb 13 Brzostów, działka nr 365/2 );

 

4. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,39 m, wysokości 30 m, średnicy korony 35 m, rosnący przy bramie wejściowej na cmentarz komunalny przy ulicy Świerkowej ( obręb 13 Brzostów, działka nr 13 );

 

5. dąb szypułkowy forma stożkowata  ( okaz wielopniowy ) ( Quercus robur                  f.Fastigiata ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m nad ziemią - 2,73, 0,61, 0,44, 0,68, 0,45, 0,88 m, wysokości 20 m, średnicy korony 7 m, rosnący przy ulicy Rudnowskiej     ( obręb 11 Krzepów, działka nr 137 );

 

6. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,07 m, wysokości 30 m, średnicy korony 25 m, rosnący na terenie parku przy ulicy Daszyńskiego ( obręb 9 Żarków, działka nr 2/2 );

 

7. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,08 m, wysokości 25 m, średnicy korony 23 m, rosnący przy ulicy Budowlanych w parku nad Strumykiem w pobliżu oczka wodnego  (  obręb 6 Hutnik, działka nr 270 );

 

8. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,66 m, wysokości 25 m, średnicy korony 23 m, rosnący przy ulicy Budowlanych w parku nad Strumykiem w pobliżu oczka wodnego  ( obręb 6 Hutnik, działka nr 270 );

 

9, magnolia drzewiasta ( Magnolia acuminata ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 5,13 m, wysokości 25 m, średnicy korony 20 m, rosnąca w parku na osiedlu Paulinów (obręb 18 Kopernik, działka nr 190/2);

 

10. miłorząb dwuklapowy ( Ginkgo biloba ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,80 m, wysokości 25 m, średnicy korony 17 m, rosnący w parku na osiedlu Paulinów ( obręb 18 Kopernik, działka nr 190/2 );

 

11. platan klonolistny ( Platanus x acerifolia ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,70 m, wysokości 25 - 30 m, średnicy korony 20 m, rosnący w parku nad Strumykiem w strefie ciszy ( obręb 6 Hutnik, działka nr 270 );

 

12. platan klonolistny ( Platanus x acerifolia ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,60 m, wysokości 25 - 30 m, średnicy korony 20 m, rosnący w parku na osiedlu Paulinów ( obręb 18 Kopernik, działka nr 190/2 );

 

13. dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 4,40  m, wysokości 30 m, średnicy korony 25 m, rosnący w parku na osiedlu Paulinów ( obręb 18 Kopernik, działka nr 190/2 );

 

14. tulipanowiec ( Liriodendron tulipifera ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 2,38 m, wysokości 20 m, średnicy korony 14 m, rosnący w parku „Fosa"           ( obręb 7 Stare Miasto, działka nr 118 );

 

15. buk zwyczajny odm. czerwonolistna  ( Fagus silvatica  f. Purpurea ) (Ation) C.K. Schneid ( =Atropunicea' hort. ) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,10 m, wysokości 20 m, średnicy korony 12 m, rosnący w parku nad Fosą przy ulicy Bolesława Krzywoustego ( obręb 6 Hutnik, działka nr 8 );

 

16. buk zwyczajny odm. czerwonolistna  ( Fagus silvatica  f. Purpurea ) (Ation) C.K. Schneid ( =Atropunicea' hort.) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią - 3,10 m, wysokości 20 m, średnicy korony 12 m, rosnący w parku nad Fosą przy ulicy Bolesława Krzywoustego ( obręb 6 Hutnik, działka nr 8 );

 

                                                               § 2

 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące grupy drzew:

 

1. grupa głogów dwuszyjkowych odm. pełnokwiatowa ( Crataegus laevigata Pior) DC.      ( C. oxyacantha L. pro parte f. ‘Rubra Plena ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m nad ziemią - 1,45 m (nr 1), 1,00 m (nr 2), 0,93 m (nr 3), 1,37 m (nr 4), 1,01 m (nr 5), 1,31 m (nr 6), 1,15 m (nr 7), 1,14 m (nr 8), 0,86 m (nr 9), 1,52 m (nr 10), 1,41 m (nr 11), 1,37 m (nr 12), wysokości ok. 8-10 m, średnicy korony od 5 do 7 m, rosnących na skwerze przy ulicy Piekarskiej (obręb 7 Stare Miasto, działka nr 25 i 90/1) - dawny Plac Wilhelma;

 

2. grupa czterech klonów pospolitych odm. kulista ( Acer platanoides, f. Globosum ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m nad ziemią- 1,16 m (nr 1), 1,37 m (nr 2), 1,40 m (nr 3), 1,38 m (nr 4), wysokości 10 m, średnicy korony od 7 do  9 m, rosnących przy ulicy Kościuszki (obręb  5 Kościuszki, działka nr 250);

3. grupa dwóch platanów klonolistnych ( Platanus x acerifolia ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m - 5,50 m (nr 1) i 4,30 m (nr 2), wysokości 25 m, średnicy korony 20 m, rosnących w parku na osiedlu Paulinów (obręb 18 Kopernik, działka nr 190/2);

 

4. szpaler siedmiu dębów szypułkowych ( Quercus robur ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m nad ziemią - 2,80 (nr 1), 1,92 (nr 2), 1,77 m (nr 3), 1,82 m (nr 4), 2,50 m (nr 5), 1,90 m (nr 6), 2,24 m (nr 7), wysokości ok. 20 m, średnicy korony 12 m, rosnących przy ulicy Rzeźniczej (obręb 7 Stare Miasto, działka nr 110).

 

                                                                 § 3.

 

         Drzewa i grupy drzew wymienione w paragrafie 1 i 2 posiadają karty ewidencyjne określające ich położenie, parametry i stan zdrowotny. Karty stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

                                                                § 4.

 

       W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów chronionych.

2. Umieszczania w najbliższym sąsiedztwie tablic reklamowych.

3. Budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekty chronione.

4. Prowadzenia prac ziemnych, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych w obrębie systemu korzeniowego drzew lub uszkodzenie systemu korzeniowego w jakikolwiek inny sposób.

5. Zaśmiecania terenu i zanieczyszczania gleby wokół obiektów chronionych.

6. Zmiany sposobu użytkowania terenu.

 

                                                              § 5.

 

 Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przyrody mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

                                                              § 6.

 

Nadzór nad wymienionymi wyżej pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Głogowa.

                                                              § 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

                                                              § 8.

 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 
 U Z A S A D N I E N I E

 

            Zaproponowane drzewa spełniają kryteria pozwalające uznać je za pomnik przyrody. Odznaczają się okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Okazy o takich cechach spotyka się bardzo rzadko, szczególnie na terenach miejskich. Dlatego zasługują na objęcie ich ochroną.

           Przedstawione drzewa są ważnym elementem składowym współtworzącym krajobraz miasta Głogowa i zwiększającym bioróżnorodność ekosystemów miejskich. Są to zarówno gatunki rodzime, jak i obcego pochodzenia ( introdukowane).

          Na uwagę zasługuje również ich wartość kulturowa i historyczna. Drzewa te są często pozostałością dawnych nasadzeń i współtworzą zabytkową strukturę miasta.

         Mogą one pełnić również funkcję dydaktyczną, sprzyjającą poznaniu piękna i bogactwa świata przyrody. Majestatyczny wygląd drzew sprzyja kształtowaniu wrażliwości estetycznej, świadomości ekologicznej i szacunku dla przyrody.

         Uznanie ich za pomniki przyrody jest wyrazem naszej kultury i odpowiedzialności za otaczający nas świat.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/380/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:12 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:39 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)