wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:38

Uchwała Nr XLIV/379/2006


U C H W A Ł A  Nr  XLIV/379/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  24 października  2006 r.

 

 

w sprawie    ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami.), oraz  art.146  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej w wysokości 25 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogów.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk


U Z A S A D N I E N I E

 

 

       Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej to instytucja, która ma na celu zapewnienie partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy ze środków publicznych urządzeń technicznych, których wybudowanie zwiększa wartość prywatnych nieruchomości.

        Jest to rodzaj daniny publicznej, którą gmina pobiera z tytułu wzrostu wartości nieruchomości prywatnych.  Zgodnie z art. 144  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

        „Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich".          Dotyczy to nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub  jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Prezydent Miasta może w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

        Podsumowując, Prezydent wydając decyzje będzie związany wysokością stawki przyjętą w niniejszej uchwale i nie może jej modyfikować.

        Opłata adiacencka może sięgać maksymalnie 50 % przyrostu wartości gruntu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/379/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:00 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:38 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)