wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:38

Uchwała Nr XLIV/378/2006


U C H W A Ł A     Nr XLIV/378/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 24 października 2006 r.

 

w sprawie    ustalenia opłaty targowej

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (  Dz. U. z  2001 r.  Nr  142,  poz. 1591 ze zmianami),  art. 15 i  art. 19 pkt 1a

i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z  2002 r. Nr  9,  poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje;

 

§ 1.

Ustala  się  dzienne  opłaty  targowe   pobierane  na  terenie   miasta  Głogowa,  zgodnie

z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Do pobierania opłaty targowej na terenie miasta Głogowa, za odpowiednim pokwitowaniem, upoważnia się Zakład Budżetowy „Głogowskie Obiekty Usługowe" - za wynagrodzeniem  80 %  pobieranej  opłaty targowej.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/288/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 03 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na tablicach informacyjnych na targowiskach miejskich.

 

                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

                            

Załącznik  do  Uchwały  Nr XLIV/368/2006

Rady  Miejskiej  w  Głogowie  z  dnia 24.10.2006 r.

 

 

Wysokość   dziennych   opłat    targowych

obowiązujących   na  terenie  miasta  Głogowa        

                                                                                                                                                     Przy   sprzedaży:                 Cena  w  złotych                                               

1. warzyw, owoców,  jaj i kwiatów
    

 

    a) za zajęcie stanowiska ( m2 )
    

3,00

    b) za zajęcie stoiska
    

8,40

2. artykułów  spożywczych  i  przemysłowych
    

 

    a) za zajęcie stanowiska ( m2 )
    

5,80

    b) za  zajęcie  stoiska
    

13,60

   

Za  zajęcie  miejsca  pod  pawilon  handlowy:

Pawilon o powierzchni   do    6 m 2
    

8,40

Pawilon o powierzchni pow.  6 m2  do  10 m 2
    

12,30

Pawilon o powierzchni pow. 10 m2  do  12 m 2
    

 20,40

 

 
Obowiązujące  stawki opłat targowych  przy  sprzedaży  hurtowej

 

Przy sprzedaży:

1. warzyw, owoców,  jaj,  drobiu  i  kwiatów
    

 

    a) za zajęcie stanowiska ( m 2 )
    

3,00

2. artykułów spożywczych  i przemysłowych
    

 

     a) za zajęcie stanowiska ( m 2 )
    

5,80

 

Przy sprzedaży:

    1. z  ciągnika
    

13,50

    2. z  samochodu o dopuszczalnej  masie  całkowitej  3,5 tony
    

20,60

    3. z  samochodu  ciężarowego
    

26,90

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

        Niniejsza  uchwała  dotyczy  ustalenia opłaty  targowej,  obowiązującej  na  terenie  miasta   Głogowa.

      Gmina  Miejska   dysponuje  następującymi  targowiskami, usytuowanymi  na  terenie  miasta:

       1.    przy  ul. Wały  Chrobrego;

2.      przy  ul. Armii  Krajowej;

       3.    przy  ul. Rudnowskiej   (przeznaczone  do  sprzedaży  hurtowej);

4.       przy  ul. Gwiaździstej;

 -  których  użytkownikiem  jest   Zakład  Budżetowy  „Głogowskie  Obiekty  Usługowe".

 

       Według wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących  założeń  do  ustawy  budżetowej  na  rok 2007  - stawki  dziennej  opłaty  targowej,  pobierane  na  terenie  miasta  Głogowa  - z  dniem  wejścia  w  życie niniejszej uchwały - podwyższone   zostaną   średnio  o  1,9 %.

       Ostatnia  zmiana  opłaty  targowej  miała  miejsce 23 grudnia 2005r.  na  podstawieuchwały Nr XXXIII/288/2005  Rady  Miejskiej z  dnia 03 listopada 2005r.  Opłaty  podwyższone  zostały  wówczas  o  ok. 1,5 % -  według  zaleceń  Ministra  Finansów  dotyczących  konstrukcji  budżetu  państwa  oraz  samorządów  gminnych.

        Wysokość  dziennych  opłat  targowych  obowiązujących na terenie miasta  Głogowa oraz  wysokość proponowanych opłat  z  chwilą  wejścia  w  życie  uchwały, przedstawia  się  następująco:

 

1. Przy sprzedaży:                                                                         Cena  w  złotych                                                                                           

 
    

Obecnie obowiązująca
    

Proponowana

1. warzyw, owoców,  jaj i kwiatów
    

 
    

 

    a) za zajęcie stanowiska ( m2 )
    

2,90
    

3,00

    b) za zajęcie  stoiska
    

8,20
    

8,40

2. artykułów spożywczych i przemysłowych
    

 
    

 

    a) za zajęcie stanowiska ( m2 )
    

5,60
    

5,80

    b) za zajęcie stoiska
    

13,40
    

13,60

        

         Za zajęcie  miejsca  pod pawilon  handlowy:

Za pawilon o powierzchni do 6 m2
    

8,30
    

8,40

Za pawilon o powierzchni od 6 m2 do 10 m2
    

12,20
    

12,30

Za pawilon o powierzchni  od 10 m2 do 12 m2
    

20,30
    

20,40

       

           2.  Przy  sprzedaży  hurtowej:

1. warzyw, owoców, jaj, drobiu i kwiatów
    

 
    

 

   a) za zajęcie stanowiska ( m2)
    

2,90
    

3,00

2. artykuły spożywcze i przemysłowe
    

 
    

 

    a) za zajęcie stanowiska  ( m2 )
    

5,60
    

5,80

3. z ciągnika
    

13,40
    

13,50

4. z samochodu o dopuszczalnej masie całk. 3,5 tony
    

20,40
    

20,60

5. z samochodu ciężarowego
    

26,80
    

26,90

 

           Planowane  dochody  z  tytułu  dziennych  opłat  targowych  w  2007 r.  wyniosą:

1 500 000,- zł.,   z  czego  Zakładowi  Budżetowemu  „GOU" przekazanych   zostanie  80 %  tj. 1 200 000 ,- zł.  Natomiast  pozostała kwota  tj. 300 000,- zł.   zasili   budżet  Gminy   Miejskiej   w   Głogowie.

       

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/378/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:58 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:38 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)