wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:37

Uchwała Nr XLIII/374/2006


U C H W A Ł A    Nr  XLIII/374/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 29 września 2006 r.

 

w sprawie   utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy

                    społecznej, zakładzie karnym, w wyborach do rad gmin, rad powiatów

                    i  sejmików  województw  oraz  w  wyborach wójtów,  burmistrzów

                    i  prezydentów  miast  zarządzonych  na  dzień  12 listopada 2006 r.

 

       Na podstawie art. 18  ust. 2,  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )  oraz art. 30 ust. 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się 3 odrębne obwody głosowania.

 

§ 2.

Ustala się następujące numery odrębnych obwodów glosowania, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

 

 

Nr odrębnego obwodu głosowania
    

 

Granice obwodu głosowania
    

 

Siedziba obwodowej komisji

 

35
    

 

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Głogowie
    

 

Zespół Opieki Zdrowotnej

W Głogowie ul. Kościuszki 15

 

36
    

 

Zakład Karny

w Głogowie
    

 

Zakład Karny w Głogowie

ul. Lipowa 21

 

37
    

 

Dom Pomocy Społecznej

w Głogowie
    

 

Dom Pomocy Społecznej

w Głogowie ul. Neptuna 22/24

 

 

§ 3.

Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.

 

                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

         W dniu 11 września 2006 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 12 listopada 2006 roku.

         Art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami ) udziela radzie gminy na wniosek wójta ( burmistrza, prezydenta) kompetencje w zakresie tworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej  15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe  wyłącznie w uzasadnionych przypadkach  na wniosek kierownika tej jednostki.

        Zgodnie z art. 30 ust.2c jeżeli w dniu wyborów w/w jednostkach, będzie przebywać mniej niż 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na której położona jest jednostka, można w niej utworzyć odrębny obwód głosowania po zasięgnięciu opinii jej kierownika.

        W oparciu o art. 30 ust. 2d utworzenie odrębnych obwodów następuje najpóźniej  w 35 dniu przed dniem wyborów.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/374/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:54 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:14 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:37 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)