wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:36

Uchwała Nr XLII/373/2006

U C H W A Ł A   Nr XLII/373/2006

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie


z  dnia 12 września 2006 r.

 

w  sprawie    nadania  imienia  Domowi  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla   Dzieci Specjalnej  Troski  przy  ul.  Norwida  5 w  Głogowie

 

                    Na  podstawie  art.  18  ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  ( Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  ze   zmianami ) oraz  §  1  ust.  3  rozdział  I    Statutu  Domu  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej  Troski  w  Głogowie   Rada  Miejska  uchwala,    co  następuje  :

 

                                                               §  1.

1.      Domowi  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej  Troski  przy  

      ul. Norwida  5  w  Głogowie  nadaje  się  imię  „  Doktora  Wiesława  Mullera".

                                                              

2.      Pełna  nazwa  Domu  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej   

Troski  brzmi:
„  Dom  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej  Troski

 im.  Doktora Wiesława  Mullera"

 

                                                               §  2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Głogowa.

 

                                                               §  3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

                                                       

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Eugeniusz  Patyk

 

 

          

U Z A S A D N I E N I E

 

             Doktor  Wiesław  Muller, chirurg, ortopeda  pracował  dla  mieszkańców  Głogowa  30  lat. W  przeszłości  był  dyrektorem  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej, przez  wiele  lat  kierował  rehabilitacją  w  powiecie  głogowskim. Dzięki  Jego  staraniom  utworzona  została  Poradnia  Wad  Postawy  oraz  Dom  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej  Troski. Ośrodek  ten  funkcjonuje  ponad  15  lat, doskonale  realizując  proces  rehabilitacji  u  najmłodszych. Jest  jedyną  tego  rodzaju  placówką  w  powiecie,  a  ponadto  pełni  rolę  ośrodka  kształcenia  teoretycznego  i  praktycznego  dla  doskonalących  się  pracowników  rehabilitantów  z  całej  Polski .

To  właśnie  Wiesław  Muller   zainicjował  interdyscyplinarne  metody  pracy  rehabilitacyjno - terapeutyczne  z  dzieckiem  niepełnosprawnym  lub  zagrożonym  niepełnosprawnością.  Obecnie  taka  forma  pracy  spełnia  wymogi  europejskie, natomiast  była  nowatorska  15  lat  temu.

           W  placówkach  tych   doktor  Wiesław  Muller  pracował  nie  licząc  czasu, angażując  się  w  sprawy  potrzebujących  pomocy  medycznej.  We  wszystkich  szkołach  podstawowych   i  w  przedszkolach  w  Głogowie,  dwa  razy  do  roku  przeprowadzał  badania  dzieci  pod  względem  prawidłowości  postawy  i  przeciwdziałaniu  występowania  wad. Kierował  dzieci  do  grup  gimnastyki  korekcyjnej. Nigdy  nie  śpieszył  się, miał  czas  pochylić  się  nad  chorym  i  cierpliwie  wysłuchać.

    Uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  XLI/517/2002  z  dnia  24  września  2002 roku   doktor  Wiesław  Muller  został  uhonorowany  tytułem  Honorowego  Obywatela  Miasta  Głogowa.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/373/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:53 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:16 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:36 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)