wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:36

Uchwała Nr XLII/372/2006


U C H W A ŁA    Nr XLII/372/ 2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  12  września 2006 r.

 

w sprawie      nadania tytułu  Honorowy Obywatel Miasta Głogowa

 
 

                  Na   podstawie   art. 18  ust. 2   pkt  14  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz uchwały  Nr  VIII/31/90  Rady  Miejskiej  w  Głogowie  z  dnia  11  listopada 1990 roku

w  sprawie  satysfakcjonowania  osób  zasłużonych  dla  miasta  Głogowa oraz zmiany uchwały Nr VI/31/90 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 maja 1994 roku  uchwala  się,  co następuje:

§ 1.

 

Nadaje się Pani Wiesławie Mroczek tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogowie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

U Z A S A D N I E N I E

 

            Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie" złożyło wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa" Pani Wiesławie Mroczek.

            Pani Wiesława Mroczek swoją kreatywną i otwartą postawą, wieloletnią ofiarną, społeczną pracą na rzecz osób wymagających pomocy i wsparcia oraz współpracą         z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi, przyczyniając się do rozwoju działalności dobroczynnej, zasłużyła sobie na tak zaszczytną nagrodę.

           Od 1979 roku współpracowała przez 25 lat ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Głogowie w zakresie nieodpłatnych szkoleń rad pedagogicznych, oraz pedagogów specjalnych.

Sama jako chyba jedyna sędzia w Polsce została rodziną zastępczą dla dziecka pozostawionego w szpitalu. Jako sędzia ufundowała dziecku z Domu Dziecka książeczkę mieszkaniową.

Od 1985 roku współpracowała z Poradnią ds. Narkomanii w Głogowie              w zakresie rozwiązywania trudnych spraw rodzinnych osób uzależnionych.

           Na prośbę Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton" w Głogowie, zajmującej się profilaktyką narkomanii od 1991 roku, współpracowała z nimi               w szerokim zakresie. W latach 1992-1994 jako wolontariusz dyżurowała przy  „Telefonie Zaufania". W 1972 roku brała udział w pracach nad powstaniem „Głogowskiego Programu Zapobiegania AIDS". W tym samym roku uczestniczyła w szkoleniu Rady Pedagogicznej powyższego Programu.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"               w Głogowie zapraszało Wiesławę Mroczek do uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych „Telefonu Zaufania".

           W 1995 roku razem  z pedagogami  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poparła swoim autorytetem powstanie Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie". Od 2000 roku w momencie uruchomienia przez Stowarzyszenie, Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym      z „Mieszkaniem Integracyjnym - Chronionym" dla niepełnosprawnych sierot, społecznie udziela porad prawnych w punkcie konsultacyjnym pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.

           Do 2001 roku jako wolontariusz Stowarzyszenia przed spotkaniem w Głogowie   z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, cyklicznie edukowała młodzież głogowskich szkół średnich, dostarczając im wiedzy na temat, kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, zadania Biura Rzecznika itd.

          W 2003 roku w Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnych rozpoczęła współtworzenie Biura Porad Obywatelskich, gdzie do dnia dzisiejszego porad udziela.

Za swoją wieloletnią działalność nieodpłatnego i bezinteresownego świadczenia usług prawniczych  na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Głogowa w roku 2004 otrzymała przyznawany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod patronatem dziennika ,,Rzeczypospolita", tytuł Prawnika Pro Bono.

          W 2005 roku Wiesława Mroczek została Laureatką plebiscytu organizowanego przez Tygodnik Głogowski „Głogowianin Roku 2005 „.

Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie nie tylko rozwija  swoje pasje, ale jak zawsze służy pomocą innym w formie nieodpłatnych usług prawniczych.

          Pani Wiesława Mroczek pracuje społecznie również poza wyznaczonymi dyżurami, w szczególnie trudnych przypadkach „na telefon" jest natychmiast.

Jej miarą - pięknej pochylającej się wciąż postawy wobec każdego potrzebującego - jest ciągłe pytanie „W czym mogę pomóc ? .....".

          Pani Wiesława Mroczek jest kompetentną, otwartą, kontaktową, pełną życia         i uśmiechu osobą dla wszystkich potrzebujących i współpracowników. Dlatego też          z wielką satysfakcją nominujemy Wiesławę Mroczek do tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa", w dowód uznania za jej „cichą" społeczną i ofiarną pomoc na rzecz innych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/372/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:12 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:36 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)