wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:35

Uchwała Nr XLII/370/2006


U C H W A Ł A   Nr  XLII/370/2006

                                                                                          

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia   12 września 2006 r.

 

 

w sprawie   udzielenia odpowiedzi na skargę

 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

                                                              § 1.

 

Udziela się odpowiedzi na skargę złożoną przez Pana i Pana zamieszkałych w Głogowie na działania Prezydenta Miasta Głogowa.   Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do uchwały.

 

                                                               § 2.

 

Odpowiedź, o której mowa w  § 1 przekazuje się do wiadomości skarżącym oraz Wojewodzie Dolnośląskiemu.

                                                               § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

                Załącznik do uchwały

                                                                                                                            Nr  XLII/370 /2006

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                                                 z dnia  12 września 2006 r.

 

 

Odpowiedź na skargę

 

     W dniu 14 lipca 2006 roku  Wojewoda Dolnośląski  przekazał Radzie Miejskiej w Głogowie do rozpatrzenia według właściwości skargę złożoną przez Pana  i Pana  zamieszkałych w Głogowie na działania Prezydenta Miasta Głogowa.       

 W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w dniach 21 i 24 sierpnia 2006 roku ustalono co następuje: w dniu 21 lutego br. ww. Panowie zostali doprowadzeni przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Głogów do Izby Wytrzeźwień w Głogowie. Stwierdzono u nich  zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w wysokości ( 0,55 mg/l i 0,75 mg/l ) co świadczy, że nie znajdowali się oni w stanie upojenia alkoholowego. W Izbie Wytrzeźwień zostali Panowie zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 02 147 poz. 1231 ) artykułem  46 ust. 3 pkt 1 zatrzymani do godzin porannych dnia następnego. W dniu 22 lutego 2006 roku ww. złożyli zażalenie do Sądu Rejonowego w Głogowie na bezzasadne doprowadzenie ich do Izby Wytrzeźwień. Sąd Rejonowy Wydział IV Grodzki w dniu 29 maja 2006 r. po rozpoznaniu  zażalenia wydał Postanowienie ( sygn. VI Ow 44/06 ) cyt. „stwierdził bezzasadność doprowadzenia i do Izby Wytrzeźwień w Głogowie w dniu 21 lutego 2006 r.". Komisja Rewizyjna  Rady Miejskiej po rozpoznaniu skargi nie znajduje nieprawidłowości w podejmowanych działaniach Izby Wytrzeźwień ponieważ wykonała tylko usługę zleconą przez  policjantów w postaci pozostawienia do wytrzeźwienia przywiezionych osób. Natomiast sprawa anulowania kosztów została przez Prezydenta Miasta rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspomniana bowiem ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 42 ust. 5 cyt. „za doprowadzenie i pobyt w Izbie Wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty". Wskazany przepis ustanawia prawny obowiązek pobierania i egzekwowania tychże opłat. Zarówno w tekście cytowanej wyżej ustawy  jak i tekście Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 20 poz. 192 ze zmianami ) brak jest przepisów ustanawiających jakiekolwiek odstępstwo od wskazanego wyżej obowiązku. Także art. 40 ust. 3 c  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi: „ W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia lub zatrzymania albo poważnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przełożone nad organami, które dokonały doprowadzenia lub zatrzymania". Jak widać ustawodawca nie uchylił obowiązku nakazu pobierania opłaty. Zatem postanowienie Sądu  wydane w trybie art. 40 ust. 3 c ma skutki prawne wobec skarżących i doprowadzających. Reasumując poszkodowani  winni domagać się zadośćuczynienia od winnych zaistniałej sytuacji tj. Komendy Powiatowej Policji w Głogowie jako strony w sporze rozstrzygniętym przez sąd na ich korzyść. Wobec powyższego Rada Miejska po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym uznaje skargę na działania Prezydenta Miasta Głogowa za bezzasadną, gdyż decyzję o opłacie podjął dyrektor MOPiWTU w Głogowie. Rada uważa jednak, że poszkodowani nie powinni ponosić kosztów za bezzasadne umieszczenie ich w Izbie Wytrzeźwień, dlatego  Rada  wnioskuje o zwrot przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie  pobranych  za  ten pobyt należności lub odstąpienie od egzekucji tych należności.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/370/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:35 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)