wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:34

Uchwała Nr XLII/369/2006


U C H W A Ł A   Nr  XLII/369/2006

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  12 września  2006 r.

 

 

w sprawie   udzielenia odpowiedzi na skargę

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
                                                                § 1.

 

Udziela się odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana zamieszkałego w Głogowie na działania  Prezydenta Miasta Głogowa. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do uchwały.

                                                                § 2.

 

Odpowiedź, o której mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości skarżącemu.


                                                                § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk
 


                                     Załącznik do uchwały Nr  XLII/369/2006

                                             Rady Miejskiej w Głogowie

                                            z dnia  12 września   2006 r.

                                         Odpowiedź na skargę

                Rada Miejska w Głogowie po zapoznaniu się ze skargą z dnia 20 lipca 2006 r. złożoną przez Pana  zamieszkałego przy ul.  w Głogowie, nie stwierdza nieprawidłowości w działaniu Prezydenta Miasta Głogowa, dotyczącym sposobu rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oś. Brzostów.

Wymieniony wyżej wniosek złożony dniu 15.05.2006 r. dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 240 obręb 13 „Brzostów" w sposób umożliwiający lokalizację garaży nietrwale związanych z gruntem.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miejska podtrzymuje argumenty merytoryczne negatywnej opinii prezydenta miasta dot. wnioskowanej zmiany planu. W szczególności wynikają one z faktu położenia działki nr 240 w strefie „A" ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego, którą wyznaczono wokół wsi Brzostów z uwagi na jej cenne wartości historyczne i architektoniczne (decyzja wpisu do rejestru zabytków nr 973/L z dnia 11.03.1992 r.). Wiąże się z tym pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, dot. w szczególności formy zabudowy, zarówno pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego. Proponowany rodzaj zabudowy, tj. garaże blaszane nie są w stanie spełnić ww. warunków, zwłaszcza, że są to obiekty zestawione przypadkowo, o różnych formach zewnętrznych, z różnymi dachami, zróżnicowane kolorystycznie i często w złym stanie technicznym, co w sumie tworzy przestrzenny nieład pozbawiony jakichkolwiek walorów estetycznych. Niezmienne od lat negatywne stanowisko służb konserwatorskich w sprawie lokalizacji tymczasowych garaży na terenie Brzostowa znalazło m.in. wyraz w zapisie planu miejscowego dla wnioskowanej działki, nakazujący likwidację istniejących tymczasowych garaży.

Dodać również należy, że wnioskowana zmiana planu nie jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które z kolei są obowiązujące dla planów miejscowych. W tej sytuacji zmiana planu oś. Brzostów  musiałaby być poprzedzona zmianą  „studium ...".

Postawiony w skardze zarzut dot. nie przekazania przez Prezydenta Miasta wniosku o zmianę planu do rozpatrzenia Radzie Miejskiej nie jest zasadny. Jest to bowiem kompetencja Prezydenta Miasta, który  zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych dokonuje m.in. analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Wyniki tych analiz przynajmniej raz w kadencji przekazuje Radzie Miejskiej, która podejmuje decyzje dot. m.in. zmiany studium i planów miejscowych. Wymienione wyżej opracowanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej jesienią bieżącego roku.

Z uwagi na odległy dystans czasowy pomiędzy kolejnymi analizami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta, idąc dalej, niż wynika to z obowiązków ustawowych, rozpatruje na bieżąco wpływające wnioski o sporządzenie lub zmianę studium i planów miejscowych, co pozwala inwestorom na określenie ich dalszych działań bez konieczności długiego oczekiwania na przedmiotowe rozstrzygnięcia. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują trybu odwoławczego dla ww. rozstrzygnięć.

Z uwagi na powyższe Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/369/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:02 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:34 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)