wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:32

Uchwała Nr XLII/365/2006


U C H W A Ł A   Nr  XLII/365/2006

    

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 12 września 2006 r.

 

 

w sprawie    zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4  oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z  art. 165, art. 167,     art. 168 ust. 2, art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę                                                    811.592 zł                                        

w tym:

o       dochody własne - zwiększenie o kwotę                                                         301.340 zł

o       dotacje na zadania zlecone                                              42.000 zł

o       pozostałe dotacje - zwiększenie o  kwotę                                                      455.701 zł

      w tym:

           

             - dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację

              zadań bieżących - zwiększenie o kwotę                                               125.105 zł

            - dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami

              samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę                                 137.100 zł

                  - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących

                    w zakresie pomocy społecznej                                                              153.496 zł

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie kosztów       40.000 zł

                           realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych             

          o    środki pozyskane ze źródeł zagranicznych                                        12.551 zł

 

                 zgodnie z załącznikiem  nr 1  do uchwały

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę                                                     811.592 zł                   

w tym :

o       wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę                                                         779.592 zł

o       wydatki majątkowe - zwiększenie  o kwotę                                                     32.000 zł     

            w tym:

- wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę                                          - 663.000 zł

- dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych

   zwiększenie o kwotę                                                                                     95.000 zł

- pozostałe dotacje inwestycyjne    - zwiększenie o kwotę                            600.000 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie

z załącznikiem   nr 1 do uchwały.

 § 4.

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

 § 5.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.

 

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego finansowanych ze środków gminnych w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 § 7.

 

Udziela się pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Głogowie w łącznej kwocie

420.000 zł, z przeznaczeniem na:

-         dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru szkoły  II Liceum Ogólnokształcące          w Głogowie - 5.000 zł,

-         dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do eksponowania informacji związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie - 15.000 zł,

-          dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - 400.000 zł.

§ 8.

 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok będzie wynosił :

1. Dochody                                                                                                           151.531.889 zł

2.Wydatki                                                                                                        180.172.622 zł

 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały :

1.Deficyt                                                                                                               28.640.733 zł

            2. Rozchody                                                                                                            7.315.307 zł

            3. Przychody                                                                                                          35.956.040 zł

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Głogowa.

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005  r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.

 

                                                                                      

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk


U Z A S A D N I E N I E

 

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę                                          811.592 zł

    w tym:

1.      Dochody własne  w tym:

    dywidendy (PWiK) - zwiększenie o kwotę                                                     235.600 zł
    dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zwiększenie o kwotę                                                                                             8.500 zł

    dochody własne placówek oświatowych - zwiększenie o kwotę                       57.240 zł

w tym:

- 13.030 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Gimnazjach

           - 17.430 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Szkołach Podstawowych

           - 19.130 zł dochody Przedszkoli z tytułu wpływów z usług                        

-   -  350 zł dochody Przedszkoli z tytułu pozostałych odsetek                       

-  8.000 zł dochody Żłobków z tytułu wpływów z usług                     

2.      Dotacje na zadania zlecone w tym:

o       dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

      w zakresie pomocy społecznej                                                                           42.000 zł         

3.      Pozostałe dotacje w tym:

o       dotacja otrzymana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa                             40.000 zł

Narodowego na realizację zadania „Remont Zamku Książąt

Głogowskich - dokumentacja projektowa"

    dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

 bieżących w zakresie pomocy społecznej                                                            153.496 zł

    dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie dochodów Gminy zmniejszonych z tytułu zastosowania ulg
     ustawowych                                                                                                          125.105 zł
    dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę                                                                      137.100 zł

            w tym:

-          7.500 zł środki przekazane przez  Gminę Wschowa (5.000 zł) i Gminę Szlichtyngowa ( 2.500 zł) na współfinansowanie usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

-          5.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti,

-          3.600 zł środki z Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie VII Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"

-          1.000 zł środki z powiatu głogowskiego na realizację eliminacji 51 Konkursu Recytatorskiego

-          120.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na remont Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach realizacji programu „Wyrównanie różnic między regionami"

4.      Środki ze źródeł zagranicznych                                                                   12.551 zł

    12.551 zł - środki otrzymane przez Gimnazjum nr 3 na realizację programu „Rozumiemy się bez słów"

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę                                                                 771.592 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące w tym :

o       sporządzenie analizy potencjału miasta Głogowa z zakresie rozwoju branży metalowej w celu zbadania możliwości utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz budowy Klastra Metalowego w Głogowie                                                                               14.000 zł

o          sporządzenie analizy wariantów w zakresie funkcjonowania i dalszego rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie                                                                                12.000 zł

o          remonty chodników                                                                                                 331.500 zł

w tym :

- 138.000 zł - ul. Polna

- 102.000 zł - ul. Połaniecka

- 61.000 zł - ul. Strumykowa

- 30.500 zł - Plac Jana z Głogowa

o          remonty cząstkowe dróg                                                                                        100.000 zł

o          zagospodarowanie podwórka przy ul. Stawnej                                                       24.000 zł

o          dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup sprzętu umożliwiającego wyeksponowanie informacji                                                                                      15.000 zł

o          środki dla II LO na zakup sztandaru szkoły                                                                5.000 zł

o          zabezpieczenie tarasu widokowego, wykonanie brakujących poręczy, uporządkowanie instalacji elektrycznej i zabezpieczenie przyziemia wieży                                        30.000 zł

o          zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od towarów i usług                            -   250.000 zł

o          środki na promocję miasta  (m.in. organizacja dożynek powiatowych, Głogowskich dni Św. Mikołaja, udział głogowskich artystów w festiwalach)                                     20.000 zł

o          zmniejszenie wydatków z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                 - 330.000 zł

o          zwiększenie wydatków placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, przedszkola,

        żłobki)                                                                                                                -    316.107 zł

 w tym:

- 100.000 zł - zwiększenie zatrudnienia oraz zwiększenie zajęć wyrównawczych

- 26.316 zł - wprowadzenie języka angielskiego do klas I szkół podstawowych

-120.000 zł - usługi remontowe SP12

-12.551 zł - zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3 w ramach programu

                   „Rozumiemy się bez słów"

-57.240 zł -  zwiększenie innych wydatków placówek oświatowych

o          środki na wypłatę „becikowego"                                                                               50.000 zł

o          środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

       na wypłaty zasiłków                                                                                                  180.000 zł

o          środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

       na wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                15.496 zł

o          zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Ośrodków pomocy społecznej               8.500 zł

o          środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umożliwiające realizację wypłat świadczeń za pomocą Instrumentu Pieniądza Elektronicznego
                                                                                                                                   20.000 zł

o          zakup koszy ulicznych                                                                                               10.000 zł

o          zakup flag w celach reprezentacyjnych miasta                                                          10.000 zł

o          dzierżawę i serwis kabin WC                                                                                    28.000 zł

o          dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury                                                                     9.600 zł

 z przeznaczeniem na :

-5.000 zł - zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti  (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 )

-1.000 zł - 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )

-3.600zł - VII Lokalna Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu        Wspaniałych" (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )

o          dotacja dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego na pokrycie kosztów badań archeologicznych                                                                                                       23.000 zł

o       wydatki na realizację zadań Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej                          57.389 zł      

w tym :

17.000 zł (dz. 921, rozdz. 92195) w tym  :

-5.000 zł -  organizacja Dnia Działacza Kultury

-5.000 zł -  montaż rzeźb

-3.000 zł - bieżąca działalność wydziału w ramach współpracy ze stowarzyszeniami  kultury

-4.000 zł -  inauguracja Obchodów 30-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury

40.389 zł ( dz. 926, rozdz. 92695) w tym :

- 10.389 zł - zakup usług pozostałych

         - 30.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia

o          dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej                                                               80.000 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

2.1 wydatki inwestycyjne

o       zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg i chodników
o kwotę                                                                                                                    250.000 zł

w tym:

- 100.000 zł - modernizacja ul. Spadzistej - jezdnia i chodnik ,

-150.000 zł -  modernizacja ul. Białej.

o       zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Domki we Wieleniu"
                                                                                                                                  -   40.000 zł

o       zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja kompleksowego placu targowego"                                                                         -  700.000 zł

o       zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Plac św. Faustyny"                                                                                                               -   250.000 zł

o       zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic            37.000 zł w tym:

- 37.000 zł - budowa oświetlenia - ul. Spadochroniarzy

o       wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadanie „Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych w placówkach oświatowych" - przeniesienie między placówkami :

- -195.000 zł - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją tego zadania  w  Gimnazjach

-195.000 zł -  zwiększenie wydatków związanych z realizacją tego zadania w Szkołach Podstawowych

o       wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Remont Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja projektowa"                                                                     40.000 zł  

2.2. dotacje celowe inwestycyjne  w tym:

o       dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych:

-zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej  dla Głogowskich Obiektów Usługowych    z przeznaczeniem na wykonanie ogrzewania pawilonów handlowych na targowisku przy ul. Wały Chrobrego w Głogowie                                                                           95.000 zł

o       pozostałe dotacje inwestycyjne :

-         dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup drabiny

-         mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie                      

                                                                                                                       -   400.000 zł                                                                                                                                     

-zwiększenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - Plac Jana Pawła II                    200.000 zł.

III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w tym:

o          Dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa i modernizacja dróg i chodników ul. Prusa)zmniejszenie o kwotę 23.170 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4270 - zakup usług remontowych( bieżące remonty dróg),

o          Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) przeniesienie środków w kwocie 10.370 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - zakup usług pozostałych

o          Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  przeniesienie środków w łącznej kwocie 75.000 zł z wydatków na zakupy usług pozostałych w ramach zadania  „Głogów na cztery pory roku"
( § 4308 i § 4309)  do rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , przekazana  dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację XXII Głogowskich Spotkań Jazzowych.

o          Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  przeniesienie kwoty 18.000 zł z § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (kwota 5.000 zł) oraz do § 4300 - zakup usług pozostałych (kwota 13.000 zł)

o          Dz.752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 500 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4300 - Zakup usług pozostałych .

o          Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 - Obrona cywilna § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 800 zł oraz § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 1.000 zł i przeniesienie  łącznej kwoty 1.800 zł  do § 4300 - zakup usług pozostałych.

o          Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 - Pozostała działalność przeniesienie środków w kwocie 11.000 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 1.400 zł ) oraz  § 4270 - zakup usług remontowych ( kwota 9.600 zł )

o          Dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i przeniesienie tej kwoty do         § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o          Dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 87.222 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4260 - zakup energii ( kwota 77.222 zł ) oraz § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 10.000 zł)

o          Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, parków i dróg § 4270 - zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę 43.000 zł            i przeniesienie do dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - drogi publiczne i gminne    § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

o          Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejszenie kwoty 21.000 zł i przeniesienia do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadania „Ożywienie kulturalne głogowskiej Starówki poprzez organizację imprez kulturalnych na Starym Mieście w okresie wakacyjnym" kwota 15.000 zł i na pokrycie kosztów spektaklu teatralnego Lwowskiego Teatru Woskriesienia kwota 6.000 zł,

o          Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków zgodnie z załącznikiem nr 1.

IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu

      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

o       zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4300 - zakup usług pozostałych z zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środków  na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 6.300 zł (zakupy związane z utrzymaniem zieleni)  § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi różne (utrzymanie zieleni)- kwotę 20.000 zł oraz § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - kwotę 3.700 zł ( zakup sprzętu informatycznego).

o       zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł na § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych z zadania „ Odwodnienie terenu Piastów Śląskich"  i przeniesienie tej kwoty na § 4300 - pozostałe usługi .

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

V.  Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek  

      budżetowych, w tym:

o       zwiększenie dochodów własnych przedszkoli z tytułu wpływów z usług o kwotę 57.000 zł

o       zwiększenie wydatków dochodów własnych przedszkoli z przeznaczeniem na zakup środków żywności o kwotę 57.000 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/365/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:57 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:25 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:32 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)