wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:30

Uchwała Nr XL/362/2006


U C H W A Ł A Nr XL/362/2006

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 6 czerwca 2006 r.


w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze


    Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2006 r. Nr PN.II.0911-13/301/06 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 roku Nr XXXVIII/346/2006 w sprawie ustalenia słownika nazw ulic i placów w Głogowie oraz zasad tworzenia nazw ulic i placów w przyszłości.

§ 2.
1.   Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącego Rady.
2.   Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz PatykU Z A S A D N I E N I E

   Rada Miejska w Głogowie uchwałą z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchwaliła ustalenie słownika nazw ulic i placów w Głogowie oraz zasady tworzenia nazw ulic i placów w przyszłości. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Cytowany artykuł stanowi ,,Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ), a także wznoszenia pomników”.
   Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 maja 2006 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność w/w uchwały. W uzasadnieniu podano, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej oraz z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 13 cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 oraz art. 94 Konstytucji RP. W uzasadnieniu nie wskazano precyzyjnie czego dotyczy naruszenie w/w przepisów.
   Trudno się zgodzić z takim stanowiskiem organu nadzoru, oznaczałoby to bowiem, że Rada Miejska nie ma w ogóle możliwości uporządkowania istniejącego stanu rzeczy. Art. 18 ust. 2 pkt 13 daje Radzie wyłączną kompetencję do podejmowania uchwał w sprawach nazw ulic i placów, a więc również uporządkowania, ujednolicenia istniejących nazw, czy też ustalenia słownika nazw ulic i placów. Brak jest innych unormowań prawnych dających Radzie takie kompetencje.
   Stwierdzenie powyższe wydaje się słuszne tym bardziej, że wiele miast w Polsce w taki sam sposób uporządkowało nazewnictwo ulic i placów i uchwały rad w tych miejscowościach są obowiązujące, a organy nadzoru nie podważały zastosowanej podstawy prawnej.
   Dla przykładu, uchwały o treści bądź takiej samej, bądź podobnej podjęły rady miast: Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego, Łańcuta, Kozienic.
   Konieczność ujednolicenia nazewnictwa wyniknęła z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami ). Przepisy tej ustawy w art. 44a stanowią ,,Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17”.
   Jednocześnie w zasadach dotyczących pisowni ulic ustalonych dla programistów przyjęto, że długość nazwy ulicy w systemie informatycznym wynosi 30 znaków. W przypadku nazw dłuższych należy stosować opracowane w gminie nazwy będące logicznymi skrótami nazw oryginalnych. System informatyczny wymaga ujednoliconej pisowni nazw ulic występujących w adresach pobytu stałego lub czasowego. Przyjęta w związku z tym reguła pokrywa się w zasadzie z nazewnictwem przyjętym w spisie pocztowych numerów adresowych.
   W zasadach tych podano przykłady pisowni nazw ulic wg zasad obowiązujących w systemie PESEL. Np. nazwą ulicy jest imię i nazwisko. Pisze się tylko nazwisko, np. Chopina, Prusa, Sienkiewicza.
   Przyjęte w uchwale Rady Miejskiej zasady pisowni nazw ulic i placów nie odbiegają od wymogów stawianych wyżej, dlatego też należy złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającego nieważność podjętej w dniu 11 kwietnia 2006 r. uchwały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/362/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:54 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:28 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:30 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)