wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:30

Uchwała Nr XL/361/2006


U C H W A Ł A Nr XL/361/2006

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kołłątaja w Głogowie oznaczonej działką nr 281 o powierzchni 500 m2 obręb 7 „Stare Miasto”, sprzedawanej na rzecz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie na cele działalności sakralnej.

§ 2.
Wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 wynosi 99 %.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk


U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 281 ma być przedmiotem sprzedaży na rzecz Kościoła Chrześcijan Baptystów na cele działalności sakralnej. Sprzedaż nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty nastąpi po umorzeniu postępowania regulacyjnego z wniosku Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie o nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości położonej przy Placu Franciszkańskim w Głogowie. Przed umorzeniem postępowania zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości.
W świetle przepisu art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
Cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, w wysokości równej wartości nieruchomości, wynosi 79.975 zł.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/361/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:53 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:30 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)