wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:29

Uchwała Nr XL/360/2006


U C H W A Ł A Nr XL/360/2006

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 6 czerwca 2006 r.


w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się pomocy rzeczowej w formie zakupu środków dydaktycznych i sprzętu komputerowego w kwocie 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych ) dla następujących placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski:
1.   Zespół Szkół Ekonomicznych
2.   Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych
3.   Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
4.   Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego
5.   Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
6.   Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
7.   Zespół Szkół Zawodowych Plac Jana z Głogowa
8.   II Liceum Ogólnokształcące
9.   Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego
10.   Zespół Szkół Rolniczych
11.   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. M. Konopnickiej

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk    

                

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski.
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych art. 167 ust. 2 pkt 5 przekazanie pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wymaga podjęcia odrębnej uchwały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/360/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:52 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:44 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:29 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)