Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej ( nie jest wymagane  posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego ) Wniosek  może być zatem złożony  za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail ).

Wniosek składa się  w Urzędzie Miejskim w Głogowie – Dział Ewidencji Ludności                    i Dowodów Osobistych pokój nr 7 ( parter )

Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie  do odbioru zaświadczenia  może zostać przekazane na piśmie  ( np. za pośrednictwem  innej osoby, poczty, kuriera i złożone  w biurze podawczym  urzędu ) , telefaksem  lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem  poczty elektronicznej  ( e-mail ) albo  jego wydruku ; nie jest wymagane  posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Konrad Stanisz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2015 08:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż