Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko

WK.DGM.602.35.2015                                                                                                     Głogów, dnia 15.06.2015r.

Prezydent Miasta Głogowa

 

OBWIESZCZENIE    PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 15.06.2015r.

o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ww. Planu,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz stanowiskiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu (stanowiska w zakresie uzgodnienia zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko);
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 15.06.2015r. do 06.07.2015r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 40 Ustawy                 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa wraz z Prognozą oddziaływania Planu na środowisko dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Komunalnym  Urzędu Miasta Głogowa oraz w wersji elektronicznej na stronie www.glogow.pl .

Składanie uwag i wniosków 

Propozycje, uwagi i wnioski można przekazać:

  • w formie pisemnej na adres: Głogów 67-200, Rynek 10;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Wydział Komunalny pokój nr  241 w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pgn@glogow.um.gov.pl 

Termin składania uwag i wniosków od 15.06.2015r. do 06.07.2015r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Głogowa.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Prezydent Miasta Głogowa

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Dominika Dąbrowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2015 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż