Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować                w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się  w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj.
do dnia 8 maja 2015 r. ( Urząd  Miejski w Głogowie Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  pokój nr 7  w godzinach pracy urzędu ).

 Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Wyborca , który przed  dniem pierwszego  głosowania  złożył wniosek  o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania , otrzyma dwa zaświadczenia :

- zaświadczenie o  prawie do głosowania  w dniu  pierwszego głosowania oraz

- zaświadczenie o prawie do głosowania  w dniu ponownego głosowania.


Do odbioru zaświadczenia wyborca może
upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia  - wzór wniosku na stronie BP Urzędu Miejskiego lub w Dziale Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój nr 7 .

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia:

-zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz

- zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj.
do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA : 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia    o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Konrad Stanisz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 10:55