Warunki udziału w głosowaniu w innym obwodzie

Warunki  udziału w głosowaniu :

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania     w Polsce:

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku                  o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

-Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze miasta,       w którym stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub       w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Głogowie Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój Nr 7,  w godzinach  pracy urzędu

                 najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r.

Wniosek o dopisanie wyborcy  do spisu wyborców musi zostać podpisany  osobiście przez wyborcę i doręczony w oryginale. Może zostać przekazany  do urzędu np. pocztą lub za pośrednictwem  innej osoby. Dopuszczalne  jest także  przekazanie wniosku za pośrednictwem  portalu ePUAP przy użyciu  zaufanego profilu lub w innej formie elektronicznej, z zastrzeżeniem , że zostanie  on podpisany bezpiecznym  podpisem  elektronicznym. Osoba doręczająca wniosek do urzędu nie musi  posiadać pełnomocnictwa wystawionego  przez wnioskodawcę.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wyborca , który  przed dniem  pierwszego głosowania  złożył taki wniosek  o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie  wyborców również w przypadku  ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca , który w ponownym  głosowaniu  będzie  chciał głosować  w innym obwodzie  głosowania , w tym także w obwodzie właściwym dla swojego  miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie  o prawie do głosowania.


Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się  po dniu pierwszego  głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty  w spisie wyborców, nie później  jednak niż
w 2. dniu  przed dniem ponownego  głosowania , tj.  do dnia 22 maja 2015 r.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia       5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa się  najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie  z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Warunki udziału w głosowaniu w innym obwodzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Konrad Stanisz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 10:53