Zarządzenie Nr 177/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 177/2014

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie:  zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2013 r.   poz. 594 ze zmianami ),  w  związku z art. 222 ust 4 i art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz zgodnie z § 5 Uchwały Nr LVII/361/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
29 stycznia 2014  zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących o kwotę 522.946,65 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących  oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących  na realizacje zadań zleconych o kwotę 16.846,65 zł zgodnie  z załącznikiem nr 3 i nr 4 do Zarządzenia.

 

                                                            § 4

Do                  Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2014 r zgodnie z
Za                     Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia
                                                                 

 

  § 5

 

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.734 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2
do Zarządzenia.

 

   

 

    

§ 6

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 rok będzie wynosił :

Dochody      256.517.943,51 zł                  

w tym:

-        bieżące –223.919.033,66 zł

majątkowe – 32.598.909,85 zł

Wydatki        292.254.519,65 zł

w tym:

-        bieżące –  206.353.867,80 zł

-        majątkowe –85.900.651,85 zł

 

 § 7

 

Nadzór nad wykonaniem powierzam Skarbnikowi Gminy Miejskiej Głogów.

 

§ 8

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 9

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny – wersja elektroniczna.
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej – wersja elektroniczna.
  3. Wydział Finansów Publicznych w/m 1 egz.
  4. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Legnicy 1 egz.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 177/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Marzena Jemioło
Data na dokumencie:06.08.2014
Data publikacji:28.08.2014 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż