Zarządzenie Nr 88/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 88/2014

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 15 maja 2014 r.

 

w sprawie:  zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2013 r.   poz. 594 ze zmianami ),  w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz zgodnie z § 5 Uchwały Nr LVII/361/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 stycznia 2014 zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących o kwotę 200 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących  oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków bieżących  na realizacje zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i nr 4 do Zarządzenia.

 

                                                 § 4

Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2014 r zgodnie z Załącznikiem

nr 5 do Zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           § 5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 rok będzie wynosił :

Dochody      248.583.690,15 zł                  

w tym:

-        bieżące –222.889.618,15 zł

majątkowe – 25.694.072,00 zł

 

Wydatki        270.208.135,15 zł

w tym:

-        bieżące –  205.341.324,15 zł

-        majątkowe –64.866.811,00 zł

 

§ 6

 

Nadzór nad wykonaniem powierzam Skarbnikowi Gminy Miejskiej Głogów.

 

§ 7

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 8

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny – wersja elektroniczna.
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej – wersja elektroniczna.
  3. Wydział Finansów Publicznych w/m 1 egz.
  4. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Legnicy 1 egz.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Marzena Jemioło
Data na dokumencie:15.05.2014
Data publikacji:30.07.2014 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż