Uchwała Nr XV/126/2003

U C H W A Ł A Nr XV/126/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 22 grudnia 2003 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na 2004 rok 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na 
2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 
                      

U Z A S A D N I E N I E 


W celu wykonywania swoich ustawowych i statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej winna kierować się uchwalonym przez Radę Miejską planem pracy. W tej sytuacji niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
Załącznik do uchwały Nr XV/126 /2003 
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 grudnia 2003 roku 


P L A N P R A C Y 


Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na 2004 rok 


Lp.   T E M A T Y K A   TERMIN 
Styczeń 
1.   Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji za 2003 rok. 
2. Ocena realizacji wniosków Komisji za 2003 rok. 3. Sprawy różne.     
Luty 
   1.   Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2003 rok. 
2.Informacja rewidenta zakładowego o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2003 roku. 
3. Sprawy różne. 
    
Marzec 
   1.   Ocena wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2003 rok oraz przygotowanie opinii i wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa za 2003 rok. 
2.   Sprawy różne.     

Kwiecień 
   1.   Przeprowadzenie kontroli w Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
2. Sprawy różne.     

Maj 
1.   Informacja nt. przygotowania gminy do pozyskiwania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. 
2.   Sprawy różne.    
Czerwiec 
1.   Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie. 
2.   Sprawy różne.    

Sierpień 
   1.   Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie. 
2. Sprawy różne.     
Wrzesień 
   1.   Ocena wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I półrocze 2004 roku. 
2. Sprawy różne.     

Pażdziernik 
   1.   Przeprowadzenie kontroli wybrane Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum. 
2. Sprawy różne. 
    
Listopad 
   1.   Opracowanie wniosków z przeprowadzonych kontroli. 
2.   Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie ( po przeprowadzonym remoncie ). 
3. Sprawy różne.    

Grudzień 
   1.   Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2005 rok. 
2.   Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok. 
3.   Sprawy różne.     

Tematy stałe: 
-   wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę, 
-   ocena realizacji wniosków z przeprowadzanych kontroli, 
-   opiniowanie projektów uchwał.    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/126/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:07