Uchwała Nr XV/125/2003

U C H W A Ł A Nr XV/125/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 22 grudnia 2003 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2004 rok. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącym załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Głogowie na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 
             


U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie ze Regulaminem Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącym załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Głogowa, przedkładam plan pracy naszej Rady na rok 2004. Przewidujemy 9 posiedzeń Rady. 
Plan zawiera tylko wiodące tematy posiedzeń, choć na poszczególnych sesjach rozpatrywać będziemy także bieżące projekty uchwał przedstawiane przez Prezydenta Miasta. 
Ostateczny projekt tematyki posiedzeń Przewodniczący Rady uzgodnił z zastępcami po analizie projektów jakie otrzymaliśmy od Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Załącznik do uchwały Nr XV/125 /2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 22 grudnia 2003 roku 
PLAN PRACY 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
na 2004 rok Termin Sesji    Tematyka sesji 
L u t y    
1. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2004 rok. 
2. Informacja Wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego o planach i pracy Sejmiku Dolnośląskiego. 
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
4. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady w 2003 roku. 
5. Sprawy bieżące. 
M a r z e c    
1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście, informacje:-   Komendanta Policji nt. bezpieczeństwa w mieście, zagrożenia, plany i ruch drogowy, -   Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dot. problemów, planów, stanu zagrożenia oraz o pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego,-   Szefa Obrony Cywilnej – stan aktualny i zabezpieczenia na wypadek zagrożeń kryzysowych i katastrof. 
   2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
3. Sprawy bieżące. 
K w i e c i e ń 
          1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Gminy    Miejskiej Głogów za rok 2003.    2. Absolutorium dla Prezydenta Miasta.    
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 4. Sprawy bieżące. 
M a j    Wyjazdowe szkolenie radnych. 
C z e r w i e c          
1. Opieka zdrowotna mieszkańców Głogowa – stan aktualny,     problemy i plany na najbliższe lata, informacje:-   Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej,-   Kierowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej o pracy i problemach,-   ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne. 
   2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
3. Sprawy bieżące. 
S i e r p i e ń 
         1. Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów za     I półrocze 2004 roku.    
2. Raport o stanie edukacji w mieście. 
   3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
4. Sprawy bieżące. 
P a ź d z i e r n i k 
         1. Najważniejsze problemy miasta w planach Prezydenta w tym:-   działania na rzecz ograniczania bezrobocia, -   ocena realizacji planu kadencyjnego. 
   2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta    
3. Sprawy bieżące. 
    Wyjazdowe szkolenie radnych. 
11 L i s t o p a d a 
   Uroczysta sesja z okazji Święta Niepodległości 
L i s t o p a d       
   1. Rozwój kultury w mieście – stan aktualny, osiągnięcia i     zamierzenia. 
   2. Podjęcie uchwał okołobudżetowych. 
   3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
4. Sprawy bieżące 
G r u d z i e ń    
      1. Rola i zadania gminy w zakresie finansowania kultury fizycznej     i sportu :-   sport szkolny i młodzieżowy,-   działalność stowarzyszeń i klubów sportowych. 
2. Plan pracy Rady na 2005 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. 
4. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2005 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/125/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:07