Uchwała Nr XV/124/2003

U C H W A Ł A Nr XV/124/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 22 grudnia 2003 roku 

w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Miejskiej Głogów 
na okres od dnia 01 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wybiera się Dominet Bank S.A. Oddział w Głogowie do bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 roku. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art.134 ust.1 ustawy o finansach publicznych bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto 29 sierpnia br. Termin składania i otwarcia ofert upłynął dnia 14 października 2003 roku. 
Komisja przetargowa 28 października 2003 r. unieważniła postępowanie na podstawie art. 27 b ust.1 kpt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
W związku z powyższym dnia 28 października 2003 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji. Komisja przetargowa po przeprowadzonych negocjacjach dnia 6 listopada 2003 r, zaprosiła oferentów do złożenia ofert ostatecznych w dniu 17.11.2003 r.. W dniu 04.12.2003r. postępowanie zostało ponownie unieważnione na podstawie art. 27 b ust.1 pkt.1 uozp, gdyż w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Miejska Głogów ponownie zobowiązana jest do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Ustawowe terminy obowiązujące w tym trybie niestety nie pozwalają na wyłonienie banku mogącego prowadzić obsługę budżetu Gminy od 01.01.2004 r.. 
Dlatego też Zamawiający, w celu zapewnienia ciągłości obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Głogów, na podstawie art. 71 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych, udziela zamówienia z wolnej ręki temu samemu podmiotowi tj. Dominet Bank S.A. Oddział w Głogowie. Ponadto ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Umowa z Dominet Bankiem S.A Oddział w Głogowie obowiązywać będzie w terminie od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 r., jednak nie dłużej niż do miesiąca po miesiącu wybrania nowej oferty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/124/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:10