Uchwała Nr XV/123/2003

U C H W A Ł A Nr XV/123/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 22 grudnia 2003 roku 


w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2003 


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), w związku z art. 52, art. 109, art. 111 ust. 2, art. 118, 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 114.200 zł 
w tym: 
- dochody własne 114.200 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 

§ 2. 

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 114.200 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 4. 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 5. 

Dokonuje się zmiany w przychodach i wydatkach GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
§ 6. 

Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

§ 7. 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Miasta Głogowa na 2003 rok będzie wynosił Dochody   108.026.414 zł 
Wydatki   110.705.041 zł 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały : 

Deficyt 2.678.627 zł 
Rozchody 
Przychody    10.052.044 zł 12.730.671 zł 
    
§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/32/2003 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2003 rok. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 114.200 zł, w tym: 
Ř   Dochody z tytułu opłaty targowej – zwiększenie o kwotę 100.000 zł 
Ř   Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zwiększenie o kwotę 14.200 zł 
   Środki w kwocie 114.200 zł przeznacza się na: 
Ř   100.000 zł – pokrycie kosztów prowizji związanej z poborem opłaty targowej, 
Ř   2.600 zł – zwiększenie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia adaptacyjnego mieszkań chronionych ( ul. Rudnowska ) 
Ř   11.600 zł – zwiększenie środków dla MOPS na zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w budynku przy ul. Rudnowskiej . 
    
   Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków w MOPS i Ośrodkach Wsparcia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
    
   Dokonuje się zmian w planach placówek oświatowych dotyczących zmian w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń na wypłacenie odpraw emerytalnych w SP Nr 7 oraz SP Nr 6.Dokonuje się przeniesień środków w kwocie 13.500 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup schodołazu dla dzieci z grupy integracyjnej ( ZS Nr 3 ). 
    
   Dokonuje się przesunięcia środków w GFOŚiGW w kwocie 18.000 zł w ramach dotacji dla Straży Pożarnej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: 
-   zakup stacji meteorologicznej 8.000 zł 
-   rozpieracz kolumnowy – 10.000 zł 

Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/123/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:10