Uchwała Nr XIV/122/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/122/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


w sprawie zmiany uchwały Nr ll/16/2002r. Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 
2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr ll/16/2002r. Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN – 1 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 

2) załącznik Nr 4 – Deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E W oparciu o wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) - zachodzi konieczność zmiany treści zapisu w formularzach druków informacji i deklaracji w poz. „ grunty pozostałe” oraz w poz. „ pozostałe budynki” poprzez dodanie wyrazów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 874). 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/122/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:08