Uchwała Nr XIV/121/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/121/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 

w sprawie przyznania dodatku dla Prezydenta Miasta Głogowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyznaje się Prezydentowi Miasta Głogowa Panu Zbigniewowi Rybce dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

§ 2. 

Dodatek specjalny przyznaje się na okres od 20 listopada 2003 r. do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej w Głogowie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264), Prezydentowi Miasta przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego a więc Rada Miejska Głogowa. 
Dodatek specjalny ma charakter obligatoryjny a kompetencja Rady sprowadza się jedynie do określenia wysokości tego dodatku. 
Proponując przyznanie dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta Głogowa w maksymalnej wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, który jest jednym ze składników wynagrodzenia, kierowano się realizowanymi przez Prezydenta Miasta zadaniami, a przede wszystkim efektami realizacji tych zadań. 
Na szczególną uwagę zasługują prowadzone pod nadzorem Prezydenta Miasta działania zmierzające do osiągnięcia efektów inwestycyjnych. Skuteczna aktywizacja działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych jest szczególną zasługą Prezydenta Miasta Głogowa Pana Zbigniewa Rybki. 
Dodać należy, że dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta realizowane jest wiele przedsięwzięć oraz inicjatyw lokalnych powodujących rozwój kultury i sportu, integrację środowiska i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój współpracy z miastami partnerskimi. 
Na mocy przepisów szczególnych wykonuje również funkcję szefa organu obrony cywilnej. Niezależnie od wykonywanej funkcji kierownika urzędu zgodnie z art.. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
Obecnie wynagrodzenie Prezydenta Miasta wynosi bez dodatku specjalnego 7.320 zł brutto. Wynagrodzenie łącznie z dodatkiem specjalnym w wysokości 40 % - wyniesie 9.880 zł. 
Ustalony dla Prezydenta Miasta poziom wynagrodzenia jest niższy niż przewiduje tzw. Ustawa kominowa, ponieważ maksymalne wynagrodzenie wg tej ustawy może kształtować się na poziomie 11.224,92 zł. 
Oceniając efekty tych działań w pełni zasadne jest przyznanie dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta Głogowa Pana Zbigniewa Rybki w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/121/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:13