Uchwała Nr XIV/120/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/120/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 

w sprawie nadania nazwy placu na osiedlu Śródmieście w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się nazwę Plac Jana Pawła II dla placu na osiedlu Śródmieście, położonego pomiędzy ulicami Bramą Brzostowską, Gołębią i Zamkową. 

§ 2. 

Szczegółową lokalizację placu, o którym mowa w § 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Prezydent Miasta Głogowa przedkłada projekt uchwały w sprawie nazwania imieniem Jana Pawła II: 
- placu na osiedlu Śródmieście, położonego pomiędzy ulicami Bramą Brzostowską, Gołębią i Zamkową. 
Jan Paweł II jako wielki Polak, będący papieżem od 1978 roku, zasługuje na uhonorowanie poprzez nazwanie placu Jego imieniem. 
Plac na osiedlu Śródmieście jest miejscem odpowiednim z historycznego punktu widzenia. Znajdują się tam romańskie fundamenty kościoła p.w. Św. Piotra – pierwszego papieża Kościoła.
Ponadto z uwagi na bliskość Zamku Książąt Głogowskich, amfiteatru, jak również Pomnika Dzieci Głogowskich jest to miejsce reprezentacyjne, na którym odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości i koncerty. 
Nadanie nazwy temu fragmentowi miasta nie spowoduje dodatkowych kosztów jakie wiązałyby się ze zmianą nazwy już istniejącej. 
Z propozycją nadania jednemu z kluczowych miejsc naszego miasta imienia Jana Pawła II wystąpiło Chrześcijańskie Forum Społeczne w Głogowie. 
Zaproponowany w projekcie uchwały plac na osiedlu Śródmieściu został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez wnioskodawców, tj. Chrześcijańskie Forum Społeczne, jak również przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. 

Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/120/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:12