Uchwała Nr XIV/119/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/119/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym położonych na terenie miasta 
Głogowa do dróg gminnych.


Na podstawie art.7 ust.1 , pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71, poz. 838 z 2000 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Do kategorii dróg gminnych zalicza się – po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Głogowskiego – drogi określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity z dnia 17.11.2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ systematyzuje zakres pojęciowy dróg ustala prawa i obowiązki dla poszczególnych zarządców dróg publicznych a także określa obowiązki dla zarządców terenów nie zaliczonych do dróg publicznych a spełniających funkcje komunikacyjne. 
Art. 4 wyżej przytoczonej ustawy definiuje drogę publiczną w następujący sposób: „... droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu...”. 
Wyżej przywołana ustawa w jednoznaczny sposób rozróżnia drogi publiczne od dróg wewnętrznych. Przez „drogę publiczną” należy rozumieć drogę zaliczoną do jednej kategorii dróg / krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne/, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami są drogami wewnętrznymi. Budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy terenu. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / art. 4a, 5, 6, 7, 20/ określa prawa własnościowe dróg publicznych oraz nakłada obowiązek zaliczenia dróg publicznych do poszczególnych kategorii. Drogi gminne zostały uznane jako własność samorządu gminy a zarządcą dróg gminnych zostali ustanowieni wójt, burmistrz, prezydent miasta. Na samorządzie gminy, w drodze uchwały rady gminy – po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, ciąży obowiązek zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych. 


Przedłożony projekt uchwały zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych sankcjonuje status prawny dróg w mieście i wynikające z tego obowiązki w zakresie rozwoju sieci drogowej, utrzymanie dróg, obiektów mostowych oraz obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogami. Wiąże się to również z prawem do pobierania stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe, reklamowe oraz związane z umieszczeniem urządzeń nie związanych z drogami. 
W załączniku do projektu uchwały został przedstawiony aktualny wykaz dróg gminnych – z uwzględnieniem nowej numeracji dróg gminnych ustalonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2003 roku. 

Załącznik do uchwały Nr XIV/119/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 11.2003 r. 


Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Głogowa 

Lp.   Nazwa ulicy   Numer drogi   Kategoria drogi   Klasa drogi 
1.   1 – go Maja   100211 D   Gminna   lokalna 
2.   10 – go Maja   100212 D   Gminna   lokalna 
3.   Akacjowa   100213 D   Gminna   lokalna 
4.    Andromedy   100214 D   Gminna   lokalna 
5.    Adama Asnyka   100215 D   gminna   dojazdowa 
6.   Balwierska   100216 D   gminna   dojazdowa 
7.    Bernardńska   100217 D   gminna   dojazdowa 
8.   Boczna   100218 D   gminna   dojazdowa 
9.   Bolesława Śmiałego   100219 D   gminna   zbiorcza 
10.    Browarna   100220 D   gminna   dojazdowa 
11.   Brzeska   100221 D   gminna   dojazdowa 
12.   Brzozowa   100222 D   gminna   dojazdowa 
13.    Budziszyńska   100223 D   gminna   lokalna 
14.   Cicha   100224 D   gminna   dojazdowa 
15.   Jana Cybisa   100225 D   gminna   dojazdowa 
16.   Ignacego Daszyńskiego   100226 D   gminna   lokalna 
17.   Dębowa   100227 D   gminna   dojazdowa 
18.   Długa   100228 D   gminna   lokalna 
19.   Jana Długosza   100229 D   gminna   lokalna 
20.   Dobra   100230 D   gminna   dojazdowa 
21.   Dobrawy   100231 D   gminna   dojazdowa 
22.   Dolna   100232 D   gminna   lokalna 
23.   Działkowa   100233 D   gminna   dojazdowa 
24.   Dzieci Głogowskich    100234 D   gminna   dojazdowa 
25.   Elektryczna   100235 D   gminna   zbiorcza 
26.   Kaspra Eliana   100236 D   gminna   dojazdowa 
27.   Folwarczna   100237 D   gminna   lokalna 
28.   Galla Anonima   100238 D   gminna   dojazdowa 
29.   Garncarska   100239 D   gminna   dojazdowa 
30.   Gimnastyczna   100240 D   gminna   dojazdowa 
31.    Przem. Głogowskiego   100241 D   gminna   dojazdowa 
32.   Bartosza Głowackiego   100242 D   gminna   dojazdowa 
33.    Gnieźnieńska    100243 D   gminna   lokalna 
34.   Gołębia   100244 D   gminna   dojazdowa 
35.   Mikołaja Gomółki   100245 D   gminna   lokalna 
36.   Grodzieńska   100246 D   gminna   lokalna 
37.   Grodzisko   100247 D   gminna   dojazdowa 
38.   Grodzka   100248 D   gminna   dojazdowa 
39.   Grunwaldzka   100249 D   gminna   dojazdowa 
40.   Henryka Brodatego   100250 D   gminna   dojazdowa 
41.   Henryka Głogowskiego   100251 D   gminna   główna 
42.   Henryka Pobożnego   100252 D   gminna   dojazdowa 
43.   Henryka V Żelaznego    100253 D   gminna   lokalna 
44.   Jagiellońska   100254 D   gminna   lokalna 
45.   Jesienna   100255 D   gminna   dojazdowa 
46.   Wincentego Kadłubka   100256 D   gminna   dojazdowa 
47.   Kasztanowa   100257 D   gminna   lokalna 
48.   Klonowa   100258 D   gminna   lokalna 
49.   Jana Kochanowskiego   100259 D   gminna   dojazdowa 
50.   Kolejowa   100260 D   gminna   lokalna 
51.   Hugona Kołłątaja   100261 D   gminna   lokalna 
52.   Marii Konopnickiej   100262 D   gminna   dojazdowa 
53.   Konrada I-go   100263 D   gminna   lokalna 
54.   Końcowa   100264 D   gminna   lokalna 
55.   Kosmonautów Polskich   100265 D   gminna   lokalna 
56.   Kościelna   100266 D   gminna   lokalna 
57.   Kotlarska   100267 D   gminna   dojazdowa 
58.   Kowalska   100268 D   gminna   dojazdowa 
59.   Krawiecka    100269 D   gminna   dojazdowa 
60.   Królewska   100270 D   gminna   dojazdowa 
61.   Królowej Jadwigi   100271 D   gminna   zbiorcza 
62.   Krótka   100272 D   gminna   lokalna 
63.   Krzemieniecka   100273 D   gminna   dojazdowa 
64.   Księdza Prałata Luigi Novaresa   100274 D   gminna   dojazdowa 
65.   Stanisława Kutrzeby   100275 D   gminna   dojazdowa 
66.   Kwiatowa   100276 D   gminna   dojazdowa 
67.   Letnia   100277 D   gminna   dojazdowa 
68.   Leszka Białego   100278 D   gminna   dojazdowa 
69.   Lipowa   100279 D   gminna   lokalna 
70.   Listopadowa   100280 D   gminna   dojazdowa 
71.   Józefa Lompy   100281 D   gminna   dojazdowa 
72.   Lotników   100282 D   gminna   dojazdowa 
73.   Lwowska   100283 D   gminna   lokalna 
74.   Łąkowa   100284 D   gminna   dojazdowa 
75.   Władysława Łokietka   100285 D   gminna   dojazdowa 
76.   Łucka   100286 D   gminna   dojazdowa 
77.   Łukowa   100287 D   gminna   dojazdowa 
78.   Łużycka   100288 D   gminna   dojazdowa 
79.   Magazynowa   100289 D   gminna   lokalna 
80.   Malinowa   100290 D   gminna   lokalna 
81.   Mała   100291 D   gminna   dojazdowa 
82.   Marcowa   100292 D   gminna   dojazdowa 
83.   Mechaniczna   100293 D   gminna   lokalna 
84.   Merkurego   100294 D   gminna   lokalna 
85.   Karola Miarki   100295 D   gminna   dojazdowa 
86.   Adama Mickiewicza   100296 D   gminna   lokalna 
87.   Mleczarska   100297 D   gminna   dojazdowa 
88.   Młyńska   100298 D   gminna   dojazdowa 
89.   Morelowa   100299 D   gminna   dojazdowa 
90.   Na Uroczysku   100300 D   gminna   dojazdowa 
91.   Nadbrzeżna   100301 D   gminna   lokalna 
92.   Nankera    100302 D   gminna   dojazdowa 
93.   Narciarska   100303 D   gminna   dojazdowa 
94.   Gabriela Narutowicza   100304 D   gminna   dojazdowa 
95.   Neptuna   100305 D   gminna   dojazdowa 
96.   Mieczysława Niedziałkowskiego   100306 D   gminna   lokalna 
97.   Cypriana Kamila Norwida   100307 D   gminna   dojazdowa 
98.   Nowa   100308 D   gminna   dojazdowa 
99.   Nowogródzka   100309 D   gminna   dojazdowa 
100.   Obozowa   100310 D   gminna   dojazdowa 
101.   Obrońców Pokoju   100311 D   gminna   lokalna 
102.   Ogrodowa   100312 D   gminna   lokalna 
103.   Okrężna   100313 D   gminna   lokalna 
104.   Olimpijska   100314 D   gminna   lokalna 
105.   Orbitalna   100315 D   gminna   dojazdowa 
106.   Oriona   100316 D   gminna   lokalna 
107.   Elizy Orzeszkowej   100317 D   gminna   dojazdowa 
108.   Osadników   100318 D   gminna   lokalna 
109.   Ignacego Paderewskiego   100319 D   gminna   dojazdowa 
110.   Parafialna   100320 D   gminna   dojazdowa 
111.   Perseusza    100321 D   gminna   lokalna 
112.   Piaskowa   100322 D   gminna   lokalna 
113.   Piasta Kołodzieja   100323 D   gminna   lokalna 
114.   Piastowska   100324 D   gminna   lokalna 
115.   Piekarska   100325 D   gminna   lokalna 
116.   Plac 1000-lecia   100326 D   gminna   lokalna 
117.   Plac Jana z Głogowa   100327 D   gminna   lokalna 
118.   Plac Mieszka I   100328 D   gminna   dojazdowa 
119.   Plac Solny   100329 D   gminna   dojazdowa 
120.   Plutona   100330 D   gminna   lokalna 
121.   Poczdamska   100331 D   gminna   lokalna 
122.   Pogodna   100332 D   gminna   dojazdowa 
123.   Wincentego Pola   100333 D   gminna   dojazdowa 
124.   Polna   100334 D   gminna   lokalna 
125.   Polska   100335 D   gminna   dojazdowa 
126.   Połaniecka   100336 D   gminna   dojazdowa 
127.   Południowa   100337 D   gminna   lokalna 
128.   Portowa   100338 D   gminna   dojazdowa 
129.   Powstańców   100339 D   gminna   dojazdowa 
130.   Północna   100340 D   gminna   zbiorcza 
131.   Probusa   100341 D   gminna   dojazdowa 
132.   Bolesława Prusa   100342 D   gminna   lokalna 
133.   Mikołaja Reja   100343 D   gminna   dojazdowa 
134.   Różna   100344 D   gminna   dojazdowa 
135.   Rycerska   100345 D   gminna   dojazdowa 
136.   Rynek   100346 D   gminna   dojazdowa 
137.   Rzemieślnicza   100347 D   gminna   dojazdowa 
138.   Rzeźnicza   100348 D   gminna   dojazdowa 
139.   Salomei   100349 D   gminna   dojazdowa 
140.   Samborska   100350 D   gminna   lokalna 
141.   Samotna   100351 D   gminna   dojazdowa 
142.   Saturna   100352 D   gminna   lokalna 
143.   Henryka Sienkiewicza   100353 D   gminna   lokalna 
144.   Piotra Skargi   100354 D   gminna   lokalna 
145.   Marii Skłodowskiej - Curie   100355 D   gminna   dojazdowa 
146.   Słodowa   100356 D   gminna   dojazdowa 
147.   Słoneczna   100357 D   gminna   dojazdowa 
148.   Juliusza Słowackiego   100358 D   gminna   dojazdowa 
149.   Słowiańska   100359 D   gminna   dojazdowa 
150.   Smolna   100360 D   gminna   dojazdowa 
151.   Spadochroniarzy   100361 D   gminna   dojazdowa 
152.   Spichrzowa   100362 D   gminna   dojazdowa 
153.   Spokojna   100363 D   gminna   dojazdowa 
154.   Sportowa   100364 D   gminna   lokalna 
155.   Spółdzielcza   100365 D   gminna   lokalna 
156.   Stanisławowska   100366 D   gminna   dojazdowa 
157.   Stara   100367 D   gminna   lokalna 
158.   Staromiejska   100368 D   gminna   lokalna 
159.   Starowałowa   100369 D   gminna   lokalna 
160.   Stanisława Staszica   100370 D   gminna   dojazdowa 
161.   Stawna   100371 D   gminna   dojazdowa 
162.   Strumyka   100372 D   gminna   lokalna 
163.   Strzelecka   100373 D   gminna   dojazdowa 
164.   Styczniowa   100374 D   gminna   dojazdowa 
165.   Sybiraków   100375 D   gminna   dojazdowa 
166.   Szewska   100376 D   gminna   dojazdowa 
167.   Szkolna   100377 D   gminna   lokalna 
168.   Karola Szymanowskiego   100378 D   gminna   dojazdowa 
169.   Ślusarska   100379 D   gminna   dojazdowa 
170.   Śniadeckich   100380 D   gminna   dojazdowa 
171.   Św. Jadwigi Śląskiej   100381 D   gminna   dojazdowa 
172.   Świerkowa   100382 D   gminna   lokalna 
173.   Świętego Mikołaja   100383 D   gminna   dojazdowa 
174.   Śiętojańska   100384 D   gminna   dojazdowa 
175.   Świętosławy   100385 D   gminna   dojazdowa 
176.   Tarnopolska   100386 D   gminna   lokalna 
177.   Tenisowa   100387 D   gminna   dojazdowa 
178.   Topolowa   100388 D   gminna   dojazdowa 
179.   Ułanów Polskich   100389 D   gminna   dojazdowa 
180.   Wawelska   100390 D   gminna   dojazdowa 
181.   Wąska   100391 D   gminna   dojazdowa 
182.   Wierzbowa   100392 D   gminna   zbiorcza 
183.   Wileńska   100393 D   gminna   lokalna 
184.   Wiosenna   100394 D   gminna   dojazdowa 
185.   Wioślarska   100395 D   gminna   dojazdowa 
186.   Wiśniowa   100396 D   gminna   dojazdowa 
187.   Wincentego Witosa    100397 D   gminna   dojazdowa 
188.   Józefa Wybickiego   100398 D   gminna   dojazdowa 
189.   Zamkowa   100399 D   gminna   lokalna 
190.   Zielona   100400 D   gminna   zbiorcza 
191.   Ziemowita   100401 D   gminna   lokalna 
192.   Złota Podkowa   100402 D   gminna   dojazdowa 
193.   Żarkowska   100403 D   gminna   lokalna 
194.    Żeglarska   100404 D   gminna   dojazdowa 
195.   Stefana Zeromskiego   100405 D   gminna   dojazdowa 
196.   Żwirki i Wigury   100406 D   gminna   dojazdowa 


Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II0911-13/58/03 stwierdził nieważnośc § 3 dot. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/119/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:14