Uchwała Nr XIV/118/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/118/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 

w sprawie określenia limitu wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2004 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Określa się liczbę 30 nowych licencji do wydania na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2004 roku, na terenie Gminy Miejskiej Głogów. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Niniejsza uchwała dotyczy określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Głogów na rok kalendarzowy 2004. Proponuje się określenie tego limitu w ilości 30. 
Podstawą wprowadzenia limitu jest art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.), który brzmi: 
Art.6 
„Właściwe rady gmin i rada m. st. Warszawy określają na dany rok kalendarzowy nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta”. 

Mając na uwadze zapis cytowanego wyżej przepisu, Wydział Polityki Gospodarczej zwrócił się do działających na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zrzeszeń taksówkarzy oraz organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta – z prośbą o wyrażenie opinii w omawianej sprawie. 
Zapytanie skierowano do następujących zrzeszeń taksówkarzy: 
1.   Radio „Super Taxi”, ul. Poczdamska 1/8 
2.   Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Osobowego „Radio Taxi”, ul. Neptuna 1/1 
3.   „Radio Taxi” – Tadeusz Bezpalko, ul. Poczdamska Nr 1/6 
4.   Stowarzyszenie Taksówkarzy Głogowskich „Radio Taxi” z ul. Merkurego 6 
5.   MPT – Radio – Taxi, ul. Budowlanych 33 
6.   Radio – Metro – Taxi, ul. Mickiewicza 46 
7.   „Radio Taxi” – Bogusław Machel, ul. Herkulesa Nr 18. 
Opinię w sprawie wyraziło: Stowarzyszenie Taksówkarzy Głogowskich z ul. Merkurego 6 oraz „Radio-Metro-Taxi” z ul. Mickiewicza 46 – wg których, ilość taksówek na terenie miasta winna być ograniczona. 

Natomiast zdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów, limit wydawania nowych licencji winien być utrzymany na poziomie roku 2003. 
W myśl art. 103 ustawy o transporcie drogowym – przedsiębiorcy prowadzący do dnia wejścia w życie ustawy, działalność gospodarczą w zakresie krajowego drogowego przewozu osób, mogą ją wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień do dnia 31.12.2003 r. 
Jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego terminu, a więc do dnia 30.06.2003 roku – przedsiębiorcy zobowiązani byli do wystąpienia do organu udzielającego licencji z wnioskiem o jej udzielenie. 
Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Głogów działalność w zakresie przewozu osób taxi prowadzi 214 przedsiębiorców. 
W wyznaczonym w ustawie terminie wnioski złożyło 121 przedsiębiorców, natomiast 78 nie dostosowało się do przepisów ustawy, co powoduje, iż na podstawie posiadanych uprawnień mogą wykonywać tę działalność jedynie do końca 2003 roku – art. 103 ustawy. 
Należy zaznaczyć, iż w bieżącym roku obowiązuje limit nowych licencji w liczbie 20. Dotychczas wydanych zostało 15. 
Jednocześnie w analogicznym okresie działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taxi zakończyło 18 przedsiębiorców. 
Z powyższego wynika, że z początkiem 2004 roku, ilość przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie przewozu osób taxi zmaleje do 136. 
Mając na uwadze istniejące na terenie naszego miasta bezrobocie, proponowany w projekcie uchwały limit wydawania nowych licencji na rok 2004, został ustalony na właściwym poziomie. Nie spowoduje to zwiększenia działających do tej pory liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką, natomiast uchwalenie niższego limitu, byłoby działaniem hamującym rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/118/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:16