Uchwała Nr XIV/115/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/115/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru podatku od posiadania 
psów w 2004 r. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ w związku z art. 13 i 14 pkt. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
( Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 z późniejszymi zmianami) ; obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych MP. Nr 51, poz. 804 - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Głogowa w wysokości: 

1. od posiadania pierwszego psa 36,00 zł 
2. od posiadania każdego, następnego psa 50,30 zł 


§ 2.
 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów szczenięta do 12 tygodni. 


§ 3. 

Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego opłaca podatek w wysokości połowy stawki określonej w § 1 pkt 1 -2 § 4. 

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 31 marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. 
Obowiązek podatkowy od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie psa. 


§ 5. 

Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze inkasa. 


§ 6. 

Określa się inkasentów podatku od posiadania psów, zobowiązanych do jego poboru: 
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie 
2) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie 
3) Pozostałe jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi. 

Mieszkańcy lokali podległych administracji Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze” w Głogowie opłacają podatek bez wezwania w kasie Spółdzielni. Mieszkańcy lokali administrowanych przez ZGM opłacają podatek bez wezwania w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. 
Pozostali posiadacze psów opłacają podatek na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Głogowie. 


§ 7. 

Inkasenci podatku powinni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem miasta do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Ustala się, że wynagrodzenie inkasenta wynosi 30 % kwoty zainkasowanego podatku plus należny podatek VAT. 
§ 8. 

Inkasentów podatku od posiadania psów zobowiązuje się do odprowadzania wpływów z tego podatku na rachunek Urzędu Miejskiego w Głogowie w terminie14 dni po upływie terminu płatności. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01.01.2004r., podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 


Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie górnych stawek podatku od posiadania psa w 2004r. (M.P. Nr. 51,poz. 804) - proponuje się stawki od posiadania psa jako obowiązujące w Gminie Miejskiej Głogów w 2004r. Zastosowanie stawek podatkowych w takiej wysokości jest konieczne celem zminimalizowania strat z tytułu ponoszonych kosztów ze szczepieniem ochronnym psów. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/115/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:19