Uchwała Nr XIV/114/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/114/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2003r. - przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2004r. 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz.U. z 1993r. Nr 94 ,poz.431 z późniejszymi zmianami.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. / M.P.Nr 49, poz.770/ - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. (M.P. Nr 49 ,poz. 771 ) przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2003r. z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za 1 q 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01.01.2004 r., podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Ustalając obniżkę średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego w 2004r. - wzięto głównie pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/114/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:18