wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 09:00

Uchwała Nr XIV/113/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/113/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 5 ust. 1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 51, poz.804) uchwala się, co następuje; 

§ 1. 
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2004 rok na terenie Gminy Miejskiej w wysokości; 

1.   od gruntów; 
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków i budynków - 
0,63 zł od 1 m² powierzchni, 

b.   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni 

c.   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m² powierzchni; 

2. od budynków lub ich części; 

a. mieszkalnych; - 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 
17,42 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

d.   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

e.   pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3–7. 


§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01.01.2004r, podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.Nr 9 z 2002r poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie górnych stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. ( M.P.Nr 51, poz.804) proponuje się stawki podatku od nieruchomości jako obowiązujące w Gminie Miejskiej Głogów w 2004r. Zastosowanie stawek podatkowych w takiej wysokości jest konieczne w celu pokrycia niezbędnych wydatków na 2004r., ponieważ są to dochody, na które gmina ma największe możliwości ich windykacji. 
Obniżenie stawek miałoby wpływ na wysokość otrzymywanej subwencji ogólnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/113/2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 12:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
22.07.2013 10:55 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 09:00 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)