Uchwała Nr XIV/113/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/113/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 5 ust. 1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 51, poz.804) uchwala się, co następuje; 

§ 1. 
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2004 rok na terenie Gminy Miejskiej w wysokości; 

1.   od gruntów; 
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków i budynków - 
0,63 zł od 1 m² powierzchni, 

b.   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni 

c.   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m² powierzchni; 

2. od budynków lub ich części; 

a. mieszkalnych; - 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 
17,42 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

d.   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

e.   pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3–7. 


§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01.01.2004r, podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.Nr 9 z 2002r poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie górnych stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. ( M.P.Nr 51, poz.804) proponuje się stawki podatku od nieruchomości jako obowiązujące w Gminie Miejskiej Głogów w 2004r. Zastosowanie stawek podatkowych w takiej wysokości jest konieczne w celu pokrycia niezbędnych wydatków na 2004r., ponieważ są to dochody, na które gmina ma największe możliwości ich windykacji. 
Obniżenie stawek miałoby wpływ na wysokość otrzymywanej subwencji ogólnej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/113/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:17