Uchwała Nr XIV/112/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/112/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 roku 


w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2003 


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 „i” art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), w związku z art.52,art.109, art. 111 ust. 2, art. 118, 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 


§ 1. 

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 308.657 zł 
w tym: 
   - dochody własne 303.811 zł 
- część rekompensująca subwencji ogólnej 2.446 zł 
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 2.400 zł 

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 


§ 2. 

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 308.657 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 


§ 3. 

Dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 


§ 4. 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 5. 

Dokonuje się przeniesień dochodów między Przedszkolami Publicznymi w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Przedszkola § 083 – wpływy z usług w kwocie 16.100 zł, w tym: 
PP Nr 3 zmniejszenie 1.700 zł 
PP Nr 7 zmniejszenie 4.000 zł 
PP Nr 10 zmniejszenie 3.000 zł 
PP Nr 17 zmniejszenie 6.000 zł 
PP Nr 19 zwiększenie 6.100 zł 
PP Nr 20 zwiększenie 10.000 zł 
PP Nr 21 zmniejszenie 1.400 zł 

§ 6. 

Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§ 7. 

Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 8. 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Miasta Głogowa na 2003 rok będzie wynosił Dochody   107.433.925 zł 
Wydatki   110.112.552 zł 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały : 

Deficyt    2.678.627 zł 
RozchodyPrzychody   10.052.044 zł12.730.671 zł 
    

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/32/2003 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2003 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 308.657 zł , w tym: 

-   zwiększenie o kwotę 2.446 zł części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Min.Fin. ST3-4820-68/2003 z dnia 7.10.2003 r. 
-   zwiększenie o kwotę 100.000 zł dochodów własnych gminy z tytułu odsetek od lokat 
-   203.811 zł – środki należne Gminie od Zakładu Budowlano – Montażowego BUDIM sp. z o.o. w Trzebczu z tytułu kar umownych naliczonych za nie wykonanie zadania w terminie ( budynek komunalny ) – Ugoda Sądowa – Sygn.akt I CO 1174/03 z dnia 20.10.2003 r. 
-   2.400 zł – zwiększenie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego Nr 20, w tym: 
·   Gmina Radwanice – 1.200 zł 
·   Gmina Głogów – 1.200 zł 
    
   Dokonuje się zmniejszenia wydatków na inwestycje o kwotę 653.814 zł, w tym: 
-   Obwodnica Południowa I i II etap – zmniejszenie o kwotę 293.190 zł 
-   Ratusz – Sala Rajców – zmniejszenie o kwotę 182.229 zł 
-   Wykup gruntów – zmniejszenie o kwotę 108.395 zł 
-   Adaptacja Budynku przy ul.Kołłątaja – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł 
    
   Pozyskane środki w łącznej kwocie 962.471 zł ( dochody + zmniejszenie wydatków na inwestycje) proponuje się przeznaczyć na : 
Ř   90.000 zł – wymiana chodników wspólnie z Telefonią „Dialog” ( na zadanie to proponuje się przeznaczyć łącznie 120.000 zł, w tym 30.000 zł – środki pozyskane ze zmniejszenia wydatków w gospodarce komunalnej ), 
Ř   400.000 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na poprawę płynności finansowej w związku z przystąpieniem ZGM do restrukturyzacji, 
    
   2 
Ř   108.070 – zwiększenie dotacji celowej dla ZGM na finansowanie inwestycji – roboty dodatkowe dot. zadania „ adaptacja budynku hotelu na mieszkania socjalne przy ul.Obr.Pokoju 26” 
Ř   100.000 zł – zmniejszenie środków na wydatki związane z odsetkami od kredytów 
Ř   180.000 zł – zmniejszenie środków na spłatę udzielonych przez gminę poręczeń 
Ř   23.000 zł – zwiększenie środków dla SP Nr 10 z przeznaczeniem na zakup i montaż 
   płyt poliwęglanowych w miejsce wybitych szyb w oknach sali gimnastycznej, 
Ř   27.000 zł – zwiększenie środków dla SP Nr 7 z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem sali gimnastycznej 
Ř   3.000 zł – zwiększenie środków na wypłatę zasiłków wojskowych 
Ř   4.000 zł – dotacja dla Fundacji Instytut Św.Alberta z przeznaczeniem na Przytulisko dla najuboższych im.św.Siostry Faustyny w Żukowicach 
Ř   370.001 zł – kwota, którą musi uiścić Gmina Miejska Głogów Zakładowi Budowlano-Montażowemu BUDIM spółka z o.o. w Trzebczu ( ugoda) za roboty wykonane przez spółkę przy realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa budynku komunalnego przy ul.K.Sprawiedliwego w Głogowie”. 
Ř   100.000 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „dokumentacja przyszłościowa” 
Ř   8.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum z przeznaczeniem na dokonanie przebudowy szafki pomiarowej elektrycznej, 
Ř   100.000 zł – zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Chrobry Głogów” z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, 
Ř   5.000 zł – zwiększenie środków na zużycie wody do celów gaśniczych 
Ř   2.000 zł – zwiększenie dotacji dla Automobilklubu „Głogów” z przeznaczeniem na wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy i łączność Grupy Ratownictwa Drogowego 
Ř   2.400 zł kwota przeznaczona na zakup wyposażenia dla PP Nr 20 w związku z przyjęciem do grupy integracyjnej tego przedszkola dzieci z gminy Radwanice i z gminy Głogów. 
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 983 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej z rozdz.75619 – gospodarka odpadami do rozdz.90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym: 
1)   kwota 12.000 zł przeniesienie z dz.900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych do dz. 710 – Działalność usługowa rozdz.71035 – cmentarze § 4300 – zakup usług pozostałych, 
2)   kwota 8.000 zł – przeniesienie z dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 – oczyszczanie miasta § 4300 – zakup usług pozostałych 
   do rozdz.90095 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.000 zł oraz § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5.000 zł ( zakup wiaty przystankowej ). 
3)   kwota 15.500 zł - przeniesienie wydatków między paragrafami w dz.851 – Ochrona 
   zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z wnioskiem MOPiWTU 
4)   kwota 24.120 zł – przeniesienie środków w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
    ochrona przeciwpożarowa rozd.75405 – Komendy powiatowe Policji (finansowanie 
    sześciu etatów dzielnicowych ) z dotacji na wydatki bieżące ( § 2570 )na dotację na 
    wydatki inwestycyjne ( § 6220 ) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia 
5)   kwota 5.000 zł – przeniesienie środków w dz.853 – Opieka społeczna rozdz.85303 – 
Ośrodki Wsparcia z zakupu usług remontowych ( § 4270 ) na zakupy inwestycyjne 
( § 6060 ) z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Domu Dziennego Pobytu. 
W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się zmiany w wydatkach szkół i przedszkoli. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
Dokonuje się zmiany w przychodach i wydatkach środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 


1)   kwota 13.100 zł – przeniesienie środków z dotacji na zadania bieżące dla MOSIU 
    ( § 2440 ) na dotację na zadania inwestycyjne ( § 6260) z przeznaczeniem na zakup 
    traktora ogrodniczego 
2)   kwota 20.000 zł – przeniesienie środków w ramach oświaty ekologicznej z pozycji 
   warsztaty, szkolenia konkursy ( § 4300 ) do pozycji – zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210 ) 
3)   kwota 78.000 zł – przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ”Budowa parku na os.Kopernik” ( § 6110 ) na zadanie zwiększenie dotacji dla Straży Pożarnej 
( § 2440 ) z przeznaczeniem na : 
·   8.000 zł – zakup stacji meteorologicznej ASM-2000AX oraz stacji samochodowej z przeznaczeniem do pojazdu ratownictwa chemicznego, 
·   20.000 zł – zakup przewodów wysokociśnieniowych do sprzętu ratowniczego używanego do ratowania ludzi uwięzionych podczas wypadków samochodowych, 
·   50.000 zł – zakup hełmów bojowych dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/112/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:21