Uchwała Nr XIV/111/2003

U C H W A Ł A Nr XIV/111/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


zmieniająca Uchwałę Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie ustalenia zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2003 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.159 z późniejszymi zmianami ) i art. 117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

§ 1 Uchwały Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2003 roku otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej, kalkulowanej według stawek jednostkowych dla: 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie w kwocie   9,1765 zł   dopłata do kosztu utrzymania 1 m²powierzchni mieszkaniowychstanowiących własność gminy 

2. Kalkulację określonej w ust.1 stawki dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 
                         

Załącznik do Uchwały 
Nr XIV/111/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25.11.2003 r. 

Kalkulacja jednostkowa dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni mieszkaniowej 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.550.900 zł 

- wydatki rzeczowe 14.706.100 zł 
Razem: 18.257.000 zł Dochody własne 17.017.000 zł Dotacja z budżetu 1.340.000 zł 

Razem: 18.357.000 zł Powierzchnia obiektów mieszkalnych administrowanych przez ZGM – 146.026,37 m ² 

Dopłata do kosztu jednostkowego utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i stanowiących własność gminy 9,1765 zł. 


U Z A S A D N I E N I E 

W związku z planowaną restrukturyzacją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie w celu poprawienia płynności finansowej zakładu oraz umożliwienia pokrycia kosztów nie mających pokrycia w przychodach ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla ZGM w Głogowie kalkulowaną zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/111/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:20