Uchwała Nr XII/110/2003

U C H W A Ł A Nr XII /110/ 2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 


w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Głogowa 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz uchwały Nr VIII/31/90 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 listopada 1990 r. w sprawie satysfakcjonowania osób zasłużonych dla miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Pani Barbarze Walendzik tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
          
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                        
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 


Zarząd Stowarzyszenia „Chór Beati Cantores” wystąpił do Rady Miejskiej w Głogowie z wnioskiem o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” Pani Barbarze Walendzik. 
Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”, Komisja Społeczno-Samorządowa rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek mając na uwadze zaangażowanie i dokonania na polu krzewienia muzyki w społeczeństwie miasta Głogowa jak również kraju poprzez uczestnictwo w licznych koncertach i konkursach Chóru „Beati Cantores” prowadzonego przez Panią Barbarę Walendzik 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/110/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:23