Uchwała Nr XII/109/2003

U C H W A Ł A Nr XII/109/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa Ratusza - III etap” w cyklu wieloletnim 


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Rada Miejska wyraża zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Odbudowa Ratusza – III etap” od XII.2003 r. – XII.2006 roku. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 
W bieżącym roku po zakończeniu procedury przetargowej planowane jest rozpoczęcie III etapu odbudowy Ratusza. 
Z uwagi na wysoki koszt inwestycji ( około 8.000.000,00 zł. ) wnioskuje się o wyrażenie zgody na realizację robót w cyklu trzyletnim. 
III etap obejmować będzie: 
- salę rajców wraz z zapleczem, 
- restaurację ( podstawowe roboty niezbędne do oddania w dzierżawę ), 
- wieżę ( tynki zewnętrzne i okładziny schodów ) . 
Jest to zgodne z programem inwestycyjnym na lata 2004 - 2010. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/109/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:22