Uchwała Nr XII/108/2003

U C H W A Ł A Nr XII/108/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa obwodnicy miasta Głogowa” w cyklu wieloletnim 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Rada Miejska wyraża zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa obwodnicy m. Głogowa” w latach 2003 – 2004. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 
U Z A S A D N I E N I E 

Do zakończenia budowy I etapu obwodnicy pozostało wykonanie odcinka drogi o długości ok. 200 mb. Przerwa w realizacji inwestycji trwa od roku 2000 z powodu trudności związanych z nabyciem gruntów. 
Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na rok 2003, jednak z powodu przedłużających się formalności związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, rozpoczęcie robót będzie możliwe w ostatnich miesiącach br., a zakończenie w roku 2004. 
W związku z powyższym wnioskuje się o wyrażenie zgody na realizację robót w cyklu dwuletnim 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/108/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:25