Uchwała Nr XII/106/2003

U C H W A Ł A Nr XII/106/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 


w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2003 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 „i” art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), w związku z art. 52, art.109, art. 111 ust. 2, art. 118, 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się przeniesień środków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. 

Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami w kwocie 20.000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 
1.   zakup serwera terminali – zmniejszenie o kwotę 19.000 zł 
2.   zakup komputerów – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł 
3.   zakup przesuwanych regałów archiwalnych - zwiększenie o kwotę 20.000 zł 

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień środków w kwocie 1.000.000 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń z zadania – Poręczenie kredytu dla ZOZ na zadanie - Poręczenie kredytu dla Powiatu Głogowskiego. 
§ 4 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Miasta Głogowa na 2003 rok będzie wynosił Dochody   107.108.714 zł 
Wydatki   109.787.341zł 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały : 

Deficyt    2.678.627 zł 
RozchodyPrzychody   10.052.044 zł12.730.671 zł 


§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/32/2003 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2003 rok. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 250.000 zł z zadania inwestycyjnego – Ratusz Sala Rajców na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. 
Niedoszacowanie planu wydatków Urzędu wynika z wyższych niż zakładano kosztów energii elektrycznej i ogrzewania budynku Ratusza. Ponieważ rok 2003 jest praktycznie pierwszym rokiem eksploatacji budynku przy planowaniu tych kosztów nie było odniesienia do analogicznych kosztów roku poprzedniego. 
Innym elementem mającym wpływ na zwiększenie planu wydatków jest przejęcie od banku Dominet sali operacyjnej co spowodowało konieczność wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych oraz wyposażenia w meble Biura Obsługi Mieszkańców. 
Zapewnienie środków na pokrycie zwiększonych kosztów energii i ogrzewania, oraz na sfinansowanie niezbędnych prac i zakupów spowodowało konieczność przesunięcia środków z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia ( 160.000 zł ) oraz zakup usług pozostałych ( kwota 90.000 zł ) na wydatki dotyczące zakupu energii oraz zakupy inwestycyjne .
W/w przesunięcia środków uniemożliwiają realizację zakładanego planu zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie wyposażenia pomieszczeń biurowych na parterze Ratusza oraz należytego funkcjonowania Urzędu do końca bieżącego roku. 
Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta z zakupu serwera terminali 
( 19.000 zł ) i zakupu komputerów ( 1.000 zł ) na zakup przesuwanych regałów 
archiwalnych dla Działu Ewidencji Ludności. Konieczność zakupu w/w regałów 
wynika z zaleceń pokontrolnych dotyczących sposobu archiwizowania dokumentów 
przez w/w dział. 
Dokonuje się przeniesień środków w kwocie 1.000.000 zł zabezpieczonych w budżecie na ewentualną spłatę poręczonego kredytu dla ZOZ w związku z tym, iż spłata tego kredytu nie jest wymagalna w 2003 roku i zgodnie z zawartą umową kredytową termin spłaty przypada na dzień 30 kwietnia 2004 roku . 
Środki w kwocie 1.000.000 zł proponuje się przeznaczyć na poręczenie spłaty kredytu dla Powiatu Głogowskiego zgodnie z zawartą umową poręczenia. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/106/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:23