Uchwała Nr XII/105/2003

U C H W A Ł A Nr XII/105/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiat Głogowski w Głogowie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Rada Miejska upoważnia Prezydenta Miasta Głogowa do poręczenia kredytu Powiatowi Głogowskiemu na spłatę zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł ( jeden milion złotych ). 
2. Poręczenie ww. kredytu jest ważne do 18 grudnia 2003 roku. 

§ 2. 

1. Poręczenie kredytu będzie możliwe po przeprowadzeniu przez Powiat Głogowski odpowiedniej procedury wyboru banku kredytowego i ustaleniu szczegółowych warunków umowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
2. Wysokość zadłużenia określi harmonogram spłaty, będący integralną częścią umowy kredytowej. 

§ 3. 

Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia. 

§ 4. 

Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Głogów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk U Z A S A D N I E N I E 

Zarząd Powiatu Głogowskiego zwrócił się do Gminy Miejskiej Głogów z prośbą o poręczenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na okres od 20 października 2003 r. do 18 grudnia 2003 roku. 

Kredyt dla Powiatu Głogowskiego jest niezbędny, gdyż środki własne i środki z budżetu państwa są niewystarczające na prawidłowe funkcjonowanie i zapewnienie płynności finansowej w roku bieżącym, w związku z powyższym proponuje się poręczyć kredyt do kwoty 1.000.000 złotych. 

Ta wysokość poręczenia pozwoli Gminie na utrzymanie w granicach przewidzianych art. 113 ustawy o finansach publicznych kwoty przypadających do spłaty w roku 2003 kredytów, pożyczek oraz udzielnych poręczeń wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/105/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:27