Uchwała Nr XI/98/2003

U C H W A Ł A Nr XI/98/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 30 września 2003 r. 


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1951 ze zmianami) oraz art.48 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr.15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć w roku 2003 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości do 1.500.000,0 zł 
( słownie: milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa Głogowa – Etap: Rurociąg kanalizacyjny odciążający Ø 1000 mm od ulicy Piotra Skargi do ulicy Nadbrzeżnej w Głogowie” i upoważnienie Prezydenta Miasta Głogowa do zawarcia umowy pożyczki. 

Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2003 – 2006. 

§ 2. 

1.   Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy w sprawie pożyczki Gminy będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości gminnej. 
2.   Realizacja zabezpieczenia będzie następowała z dochodów własnych Gminy. 


§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 


§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


        
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa Głogowa – Etap: Rurociąg kanalizacyjny obciążający Ø 1000 mm od ulicy Piotra Skargi do ulicy Nadbrzeżnej w Głogowie w 2000 roku została pozyskana dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 1.300.000,0 zł. przy zaangażowaniu środków gminnych 1.482.000,0 zł. 
Realizację zadania rozpoczęto w 2002 roku. Całe zadanie ma kosztować 6.206.000,0 zł. 
Aby dokończyć je, potrzebna jest kwota ok. 3.000.000,0 zł. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW we Wrocławiu. 
Procedury przyznawania dotacji i pożyczek są takie, że przy zaangażowaniu 50% środków własnych, WFOSiGW daje kolejne 50% w formie dotacji ( 25% wartości zadania) oraz pożyczki ( kolejne 25% wartości zadania). 
Na realizację naszego zadania przyznano 1.500.000,0 zł dotacji i 1.500.000,0 zł pożyczki. 
Pożyczka oprocentowana jest na 5%. 
Planowana spłata rat pożyczki odbywać się będzie w następujący sposób: 
-   planowana spłata odsetek nastąpi od momentu udzielenia pożyczki tj. 2003 r. 
-   planowana spłata kapitału: w 2005 r. około 750.000,0 zł. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/98/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:04.07.2013 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:31