Uchwała Nr XI/97/2003

U C H W A Ł A Nr XI/97/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 30 września 2003 r. 


w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 


Na podstawie art.18 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się przyjąć w roku 2003 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.500.000,0 zł ( słownie: milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa Głogowa – Etap: Rurociąg kanalizacyjny obciążający Ø 1000 mm od ulicy Piotra Skargi do ulicy Nadbrzeżnej w Głogowie” i upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa do zawarcia umowy dotacji. 

§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                        
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa – Etap: Rurociąg kanalizacyjny odciążający Ø 1000 mm od ulicy Piotra Skargi do ulicy Nadbrzeżnej w Głogowie” w 2000 roku została pozyskana dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 1.300.000,0 zł przy zaangażowaniu środków gminnych 1.482.000 zł. 
Realizację zadania rozpoczęto w 2002 roku. Całe zadanie ma kosztować 6.206.000 zł. Aby dokończyć je, potrzebna jest kwota ok. 3.000.000,0 zł. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW we Wrocławiu, 
Procedury przyznawania dotacji i pożyczek są takie, że przy zaangażowaniu 50% środków własnych, WFOŚiGW daje kolejne 50% w formie dotacji ( 25% wartości zadania) oraz pożyczki ( kolejne 25% wartości zadania). 
Na realizację naszego zadania przyznano 1.500.000,0 zł dotacji i 1.500.000,0 zł 
pożyczki.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/97/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:04.07.2013 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:30