wersja do wydruku Jan Chitro 16.07.2013 10:18

Protokół Nr XV/11 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 sierpnia 2011 roku

Protokół Nr XV/11
z sesji nadzwyczajnej Rady  Miejskiej  w  Głogowie w  
dniu  23 sierpnia   2011 roku
Sesja odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
 
 
Po wysłuchaniu hymnu Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński otworzył nadzwyczajną sesję, przywitał wszystkich radnych i zaproszonych gości
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński  stwierdził, że w dzisiejszej sesji na ustawowy stan 23 radnych uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum  do  podejmowania prawomocnych  decyzji.
 
Ad.2
Przewodniczący Rady Andrzej Koliński poinformował, że dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Głogowa.
W imieniu Prezydent Miasta Głogowa, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Bożena Dąbrowska, przedstawiła uzasadnienie wniosku  zwołania nadzwyczajnej sesji:
1.      Obecnie obowiązująca ustawa- Kodeks wyborczy wymaga, aby rada gminy tworząc obwody głosowania ustaliła nie tylko ich numery i granice, lecz również siedziby obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym, w projekcie uchwały zostały zaproponowane siedziby obwodowych komisji wyborczych takie same jak były w poprzednich wyborach. Ponadto, powstały nowe ulice w mieście, którym Rada Miejska uchwałami nadała nazwy i dlatego też należy uaktualnić geografię wyborczą tzn. dopisać te ulice do odpowiednich obwodów. 
Powyższe regulacje winne być podjęte najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
2.      Obwody odrębne głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym, tworzone są każdorazowo po zarządzeniu wyborów. Na wniosek wójta rada gminy podejmuje uchwałę o ich utworzeniu najpóźniej w 35 dniu przed wyborami.
 
Porządek obrad sesji nadzwyczajnej został przedłożony i przedstawia się następująco:
 1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1              zmiany uchwały  Nr XLVI/382/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na obwody głosowania,

3.2              utworzenia   odrębnych   obwodów   głosowania   w   szpitalu,   domu   pomocy społecznej, w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i   Senatu   Rzeczypospolitej   Polskiej   zarządzonych   na  dzień  9  października 2011roku.

4.      Zamknięcie sesji. 

Ad.3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLVI/382/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na obwody głosowania, przedstawiła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Bożena Dąbrowska.
 
 
Radny Jarzy Akielaszek zwrócił uwagę, że Urząd Miejski w Głogowie ma na stanie 28 słupów ogłoszeniowych, którymi zarządza Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. W zawiązku z zbliżającymi się  wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, docelowo ma być udostępnionych tylko 8 słupów ogłoszeniowych, na których będą wywieszane obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych.  Radny Jerzy Akielaszek zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość zwiększenia liczby słupów ogłoszeniowych dla komitetów wyborczych.
Radny Zbigniew Sienkiewicz poparł stanowisko radnego Jerzego Akielaszka.
 
 Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielała Pani Bożena Dąbrowska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, w chwili obecnej do przedstawienia informacji wyborczych jest wskazanych 8 słupów ogłoszeniowych, dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz klatkach schodowych spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot i ZGM  będą również zamieszczane informacje dotyczące wyborów.
 
Rada po wysłuchaniu odpowiedzi Pani Bożeny Dąbrowskiej Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie / 18 za /  podejmując  u c h w a ł ę Nr XV/81/2011, którą przedkłada się  w załączeniu do protokołu.
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia   odrębnych   obwodów   głosowania   w   szpitalu,   domu   pomocy społecznej, w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i   Senatu   Rzeczypospolitej   Polskiej   zarządzonych   na  dzień   9  października 2011roku, przedstawiła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Bożena Dąbrowska.
 
Rada po wysłuchaniu, przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie / 18 za /  podejmując  u c h w a ł ę Nr XV/82/2011, którą przedkłada się  w załączeniu do protokołu.
 
Radny Jarosław Dudkowiak zgłosił formalny wniosek do Prezydenta Miasta, wnioskodawcy zgłoszenia dzisiejszej nadzwyczajnej sesji o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt. sprawy różne w pkt. 4.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Koliński ogłosił 5 minut przerwy, po przerwie Przewodniczący poinformował, że Prezydent nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad sesji.
 
Pan Jan Zubowski Prezydent Miasta Głogowa, uzasadnił swoja decyzje nieobecnością dwóch swoich zastępców, którzy mogliby bezpośrednio udzielać odpowiedzi w związku z tym poprosił o zgłoszenie wniosków na piśmie.
 
Ad.4
Po zrealizowaniu porządku obrad sesji oraz braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński ogłosił zamknięcie XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie.
  
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                          Andrzej Koliński
 
Protokołowała:
A. Dajnowicz 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XV/11 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 sierpnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2013 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.09.2013 15:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
16.07.2013 10:18 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)