wersja do wydruku Jan Chitro 16.07.2013 10:14

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/11 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 5 października 2011 roku.

   P R O T O K Ó Ł   Nr  XVII/11
                 z  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                      w dniu 5 października 2011 roku. 
 
 
Sesja odbyła się w sali Rajców Ratusza Miejskiego w Głogowie.
         Po wysłuchaniu hymnu Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński otworzył nadzwyczajną sesję i przywitał wszystkich radnych oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Głogowa,  Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy, telewizji oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.         


Ad.1
      Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński stwierdził, że w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji na ustawowy stan 23 radnych uczestniczy 18  radnych, co stanowi  quorum  do  podejmowania prawomocnych  decyzji i  uchwał.
      Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński  przedstawił podstawę prawną zwołania sesji nadzwyczajnej - na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Głogowa uchwalonego uchwałą Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 roku, Prezydent Miasta Głogowa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie. W związku z powyższym zwrócił się o przedstawienie uzasadnienia wniosku.      Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa Leszek Rybak przedstawiając uzasadnienie wyjaśnił,  że w związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2011 r.                na Uchwałę Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, o naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego i w związku z art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy podjąć uchwałę udzielającą odpowiedź.      Ponadto Państwo Wieczorek zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Głogowa o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty z powodu podjęcia decyzji o sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5-letniego okresu karencji, ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną. Pan Wieczorek utracił pracę i konieczna    jest zmiana miejsca zamieszkania.W nawiązaniu do powyższych faktów niezbędne jest podjęcie uchwał w sprawie:- udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego,- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.   
 
Ad.2
     Przewodniczący Rady Andrzej Koliński poinformował, że porządek obrad sesji nadzwyczajnej został przedłożony i  przedstawia się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1  udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego,3.2  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty.4.      Zamknięcie sesji. Następnie Przewodniczący Rady przystępił do realizacji porządku obrad sesji nadzwyczajnej.  

 

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego, przedstawił Pan Jerzy Załucki Kierownik Działu Planowania i Architektury.

 Rada przedstawiony projekt uchwały przyjęła większością głosów / 16 za, 2 wstrzymujących się /  podejmując    u c h w a ł ę   Nr  XVII/89/11, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.  

 Pan Andrzej Krężel Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty.

 
 Rada przedstawiony projekt uchwały przyjęła większością głosów / 16 za, 2 wstrzymujących się  /  podejmując    u c h w a ł ę                       Nr  XVII/90/11, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.   

Ad.4

 Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Koliński ogłosił zamknięcie XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w Głogowie.


 

 

Protokolant:                                Przewodniczący Rady Miejskiej  

Teresa Jemioło                                                    Andrzej Koliński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:P R O T O K Ó Ł Nr XVII/11 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 5 października 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2013 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.09.2013 15:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
16.07.2013 10:14 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)