wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 10:04

U C H W A Ł A Nr XXX/176/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i (...)

U C H W A Ł A   Nr   XXX/176/12

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 5 czerwca  2012 r. 

w sprawie    przyznania    pomocy    rzeczowej   dla   Powiatowego   Centrum   Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego  i  Doskonalenia   Nauczycieli  w   Głogowie Prowadzonego   przez   Powiat   Głogowski           


Na podstawie art. 10 ust. 2   ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 216  ust. 2 pkt 5 i art. 220. ust. 1         i 2 ustawy  z dnia 27  sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  ze zmianami ) uchwala się, co następuje:  

§ 1.

Udziela się pomocy rzeczowej w formie zakupu sprzętu do prowadzenia terapii metodą BioFeedBack do kwoty 15.000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych) dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie prowadzonego przez  Powiat Głogowski. 

§  2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Powiatem Głogowskim. 

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.  

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński          

 

 


U Z A S A D N I E N I E        

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2012 zostały zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia terapii metodą BioFeedBac  dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie prowadzonego przez  Powiat Głogowski.        Z art. 216  ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynika konieczność podjęcia odrębnej uchwały w przypadku przekazywania pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.                                 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXX/176/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 10:04 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)