wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 10:04

U C H W A Ł A Nr XXX /178 /12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów

U C H W A Ł A    Nr XXX /178 /12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
  
              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),  art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1576, poz.1240 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXII/128/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów  wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Załącznik nr 1  do Uchwały  Nr XXII/128/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia   2011 r.  w  sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów  otrzymuje brzmienie określone  w załączniku Nr 1 do  niniejszej uchwały.
 
2. Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr XXII/128/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z  dnia  28 grudnia   2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej  Gminy Miejskiej Głogów  otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do  niniejszej uchwały.
 
3. Objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Głogowa.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                         
                                                                                          
Przewodniczący  Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXX /178 /12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:18 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:59 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:34 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 10:04 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)