wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:56

U C H W A Ł A Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

U C H W A Ł A   Nr XXVI/160/12

 

Rady Miejskiej w Głogowie

 

z dnia  20 marca 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia       21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica, na nieruchomość położoną w Głogowie przy ul. Długiej, oznaczoną nr geod. 6/8 – część o pow. 57m2 obręb 7 „Stare Miasto”, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 25461.

Na nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie wybudowana stacja elektroenergetyczna 20/0,4kV 630kVA o formie słupa ogłoszeniowego, nietrwale związana z gruntem niezbędna do zasilania  kamienic mieszkalno-usługowych w Głogowie  przy ul. Długiej, obr. 7 „Stare Miasto”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

          Część działki o nr geodezyjnym 6/8 o powierzchni 57 m2, położonej  w Głogowie, w obrębie 7 „Stare Miasto” przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego os. „Stare Miasto” pod tereny komunikacji pieszej (155 kX). Na w/w terenie istnieje konieczność wybudowania stacji transformatorowej w formie słupa ogłoszeniowego, niezbędnej do zasilania  kamienic mieszkalno-usługowych przy ul. Długiej.

W związku z faktem, iż jest to teren objęty wpisem do rejestru zabytków (decyzja nr 301/L z dnia 16 kwietnia 1958 r.), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy wyraził zgodę na budowę stacji transformatorowej nietrwale związanej z gruntem (pismo nr  ZN.5183.469.2011.kDz l.dz.4472/11 z dnia 03 października 2011 r.)

         Umowa dzierżawy dotycząca części działki nr geod. 6/8

 o pow. 57 m2 obr. 7 zostanie zawarta z TAURON Dystrybucja

 

S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21,  na okres 9 lat poczynając od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r., w celu realizacji zadań statutowych spółki. 

  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, jest niezbędne w celu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:56 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)