wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:55

U C H W A Ł A Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Głogowie


U C H W A Ł A   Nr XXVI/154/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
 
z dnia  20 marca 2012 r.
   
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Głogowie
  
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 1 pkt 3  załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
 
 § 1.  

1. Gimnazjum Nr 2 w Głogowie nadaje się imię „Ireny Sendler”.
2. Pełna nazwa szkoły brzmi :
 „ Gimnazjum Nr 2 w Głogowie imienia Ireny Sendler” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
 
 § 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Andrzej Koliński   
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
  
          Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Głogowie wystąpiły do Rady Miejskiej w Głogowie z wnioskiem o nadanie szkole imienia „Ireny Sendler”.
Przystępując do wyboru wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłą patronkę szkoły – tolerancję, chęć niesienia pomocy potrzebującym i pokrzywdzonym przez los, wiarę w dobro tkwiące w każdym człowieku, bezkompromisowość w walce ze złem.
        Poprzez nadanie imienia szkoła uzyska swoistą indywidualność wyróżniającą ją spośród innych szkół, promować będzie patrona, jego postawę życiową i dokonania, w naturalny sposób pozyska do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, a także wejdzie do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może doprowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:41 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:55 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)