wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:55

U C H W A Ł A Nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r.zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady(...)

U C H W A Ł A    Nr XXVI/163/12
 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.
 
zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady  Miejskiej  w  Głogowie   z  dnia  30  maja  2011 r.  w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie.
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy      z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
  
§ 1.
 
W uchwale Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej  w Głogowie, wprowadza się następującą zmianę:
 
§ 2 ust.3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 
„3. Granice  terenów  objętych  zmianą  planu  miejscowego  i  sporządzeniem  planu miejscowego, wymienionych w ust.1 pkt 1 i ust. 2  zostały przedstawione na fragmentach rysunku planu Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w skali 1: 2000 i 1:1000, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 5 do niniejszej uchwały.”
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
  
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
    
U Z A S A D N I E N I E
  
       Podejmowana zmiana uchwały wstępnej Nr XI/59/11 Rady Miejskiej  w Głogowie  z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie ma na celu sprostowanie oczywistej omyłki, jaka wkradła się do treści  przedmiotowej uchwały.
       W § 2 ust.3 przedmiotowej uchwały, zamiast dotychczasowego zapisu, cyt.: „..wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2”  powinno być: „..wymienionych w ust.1 pkt 1 i ust. 2”.
      Powyższa zmiana uchwały wstępnej jest sprostowaniem zaistniałej omyłki i ma jedynie charakter formalny.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r.zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady(...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2014 12:40 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:36 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:16 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:55 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)